همایش و کنگره های سال 98

رونمایی از محصولات جدید شرکت زیست تخمیر در پارک فناوری پردیس

رونمایی از محصولات جدید شرکت زیست تخمیر در پارک فناوری پردیس

1

رونمایی از محصولات جدید شرکت زیست تخمیر در پارک فناوری پردیس

2

رونمایی از محصولات جدید شرکت زیست تخمیر در پارک فناوری پردیس

3

رونمایی از محصولات جدید شرکت زیست تخمیر در پارک فناوری پردیس

4

رونمایی از محصولات جدید شرکت زیست تخمیر در پارک فناوری پردیس

5

رونمایی از محصولات جدید شرکت زیست تخمیر در پارک فناوری پردیس

6

رونمایی از محصولات جدید شرکت زیست تخمیر در پارک فناوری پردیس

7

رونمایی از محصولات جدید شرکت زیست تخمیر در پارک فناوری پردیس

8

رونمایی از محصولات جدید شرکت زیست تخمیر در پارک فناوری پردیس

9

رونمایی از محصولات جدید شرکت زیست تخمیر در پارک فناوری پردیس

10

رونمایی از محصولات جدید شرکت زیست تخمیر در پارک فناوری پردیس

11

رونمایی از محصولات جدید شرکت زیست تخمیر در پارک فناوری پردیس

12

رونمایی از محصولات جدید شرکت زیست تخمیر در پارک فناوری پردیس

13

رونمایی از محصولات جدید شرکت زیست تخمیر در پارک فناوری پردیس

14

رونمایی از محصولات جدید شرکت زیست تخمیر در پارک فناوری پردیس

15

رونمایی از محصولات جدید شرکت زیست تخمیر در پارک فناوری پردیس

16

رونمایی از محصولات جدید شرکت زیست تخمیر در پارک فناوری پردیس

17

رونمایی از محصولات جدید شرکت زیست تخمیر در پارک فناوری پردیس

18

رونمایی از محصولات جدید شرکت زیست تخمیر در پارک فناوری پردیس

20

پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی- 16 الی 19 مهرماه 98- سالن همایش رازی

پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی- 16 الی 19 مهرماه 98- سالن همایش رازی

1

پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی- 16 الی 19 مهرماه 98- سالن همایش رازی

2

پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی- 16 الی 19 مهرماه 98- سالن همایش رازی

3

پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی- 16 الی 19 مهرماه 98- سالن همایش رازی

4

پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی- 16 الی 19 مهرماه 98- سالن همایش رازی

5

پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی- 16 الی 19 مهرماه 98- سالن همایش رازی

6

پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی- 16 الی 19 مهرماه 98- سالن همایش رازی

7

پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی- 16 الی 19 مهرماه 98- سالن همایش رازی

8

کنگره داروسازان ایران،شهریورماه 98- سالن همایش های رازی

کنگره داروسازان ایران،شهریورماه 98- سالن همایش های رازی

1

کنگره داروسازان ایران،شهریورماه 98- سالن همایش های رازی

2

کنگره داروسازان ایران،شهریورماه 98- سالن همایش های رازی

3

سمینار نقش پروبیوتیکها در بیماری های گوارشی، برگزار شده توسط شرکت زیست تخمیر- 21تیر98-اصفهان

سمینار نقش پروبیوتیکها در بیماری های گوارشی، برگزار شده توسط شرکت زیست تخمیر- 21تیر98-اصفهان

1

سمینار نقش پروبیوتیکها در بیماری های گوارشی، برگزار شده توسط شرکت زیست تخمیر- 21تیر98-اصفهان

2

سمینار نقش پروبیوتیکها در بیماری های گوارشی، برگزار شده توسط شرکت زیست تخمیر- 21تیر98-اصفهان

3

سمینار یک روزه جهانی بیماری های آلرژیک شایع- 20 تیر 98- استان البرز- سازمان نظام پزشکی

سمینار یک روزه جهانی بیماری های آلرژیک شایع- 20 تیر 98- استان البرز- سازمان نظام پزشکی

1

سمینار یک روزه جهانی بیماری های آلرژیک شایع- 20 تیر 98- استان البرز- سازمان نظام پزشکی

2

سمینار یک روزه جهانی بیماری های آلرژیک شایع- 20 تیر 98- استان البرز- سازمان نظام پزشکی

3

سمینار یک روزه جهانی بیماری های آلرژیک شایع- 20 تیر 98- استان البرز- سازمان نظام پزشکی

4

سمینار یک روزه جهانی بیماری های آلرژیک شایع- 20 تیر 98- استان البرز- سازمان نظام پزشکی

5

پانزدهمین انجمن پزشکان عمومی ایران- سالن همایش رازی- 12 تا 14 تیر 1398

پانزدهمین انجمن پزشکان عمومی ایران- سالن همایش رازی- 12 تا 14 تیر 1398

1

پانزدهمین انجمن پزشکان عمومی ایران- سالن همایش رازی- 12 تا 14 تیر 1398

2

پانزدهمین انجمن پزشکان عمومی ایران- سالن همایش رازی- 12 تا 14 تیر 1398

3

پانزدهمین انجمن پزشکان عمومی ایران- سالن همایش رازی- 12 تا 14 تیر 1398

4

سمینار انجمن‌ متخصصین اطفال- استان اصفهان- 23 خرداد 1398

سمینار انجمن‌ متخصصین اطفال- استان اصفهان- 23 خرداد 1398

1

سمینار‌ انجمن پزشکان داخلی-استان فارس- 30 خرداد 98

سمینار‌ انجمن پزشکان داخلی-استان فارس- 30 خرداد 98

1

سمینار یک روزه انجمن اطفال- استان فارس- 30 خرداد 1398

سمینار یک روزه انجمن اطفال- استان فارس- 30 خرداد 1398

1

سمینار یک روزه انجمن اطفال- استان فارس- 30 خرداد 1398

2

دهمین همایش داروسازی بالینی ایران- سالن همایش رازی- 29 تا 31 خرداد 1398

دهمین همایش داروسازی بالینی ایران- سالن همایش رازی- 29 تا 31 خرداد 1398

1

دهمین همایش داروسازی بالینی ایران- سالن همایش رازی- 29 تا 31 خرداد 1398

2

دهمین همایش داروسازی بالینی ایران- سالن همایش رازی- 29 تا 31 خرداد 1398

3

دهمین همایش داروسازی بالینی ایران- سالن همایش رازی- 29 تا 31 خرداد 1398

4

کنگره داروسازان ایران،شهریورماه 98- سالن همایش های رازی

کنگره داروسازان ایران،شهریورماه 98- سالن همایش های رازی

sdf

کنگره داروسازان ایران،شهریورماه 98- سالن همایش های رازی

adsdadsads