همایش و کنگره های سال 96

انجمن علمی پزشکان عفونی کودکان ایران

انجمن علمی پزشکان عفونی کودکان ایران

کنگره اطفال- مشهد، هتل پردیسان، فروردین 96

کنگره اطفال- مشهد، هتل پردیسان، فروردین 96

کنگره اطفال- مشهد، هتل پردیسان، فروردین 96

کنگره اطفال- مشهد، هتل پردیسان، فروردین 96

مراسم بازآموزی مشهد- مشهد، مرکز بازآموزی- فروردین 96

مراسم بازآموزی مشهد- مشهد، مرکز بازآموزی- فروردین 96

مراسم بازآموزی مشهد- مشهد، مرکز بازآموزی- فروردین 96

مراسم بازآموزی مشهد- مشهد، مرکز بازآموزی- فروردین 96

مراسم بازآموزی مشهد- مشهد، مرکز بازآموزی- فروردین 96

مراسم بازآموزی مشهد- مشهد، مرکز بازآموزی- فروردین 96

پنجمین همایش مکمل ها- تهران،هتل المپیک، اردیبهشت 96

پنجمین همایش مکمل ها- تهران،هتل المپیک، اردیبهشت 96

پنجمین همایش مکمل ها- تهران،هتل المپیک، اردیبهشت 96

پنجمین همایش مکمل ها- تهران،هتل المپیک، اردیبهشت 96

کنگره پزشکان عمومی- شیراز، هتل هما- فروردین 96

کنگره پزشکان عمومی- شیراز، هتل هما- فروردین 96

کنگره پزشکان عمومی- شیراز، هتل هما- فروردین 96

کنگره پزشکان عمومی- شیراز، هتل هما- فروردین 96

کنگره پزشکان عمومی- شیراز، هتل هما- فروردین 96

کنگره پزشکان عمومی- شیراز، هتل هما- فروردین 96

کنگره متخصصین داخلی- تهران،سالن همایش های رازی، اردیبهشت 96

کنگره متخصصین داخلی- تهران،سالن همایش های رازی، اردیبهشت 96

کنگره متخصصین داخلی- تهران،سالن همایش های رازی، اردیبهشت 96

کنگره متخصصین داخلی- تهران،سالن همایش های رازی، اردیبهشت 96

کنگره متخصصین داخلی- تهران،سالن همایش های رازی، اردیبهشت 96

کنگره متخصصین داخلی- تهران،سالن همایش های رازی، اردیبهشت 96

کنگره عفونت هاي تنفسي اطفال- تهران، بيمارستان مسيح دانشوري، اردیبهشت 96

کنگره عفونت هاي تنفسي اطفال- تهران، بيمارستان مسيح دانشوري، اردیبهشت 96

کنگره عفونت هاي تنفسي اطفال- تهران، بيمارستان مسيح دانشوري، اردیبهشت 96

کنگره عفونت هاي تنفسي اطفال- تهران، بيمارستان مسيح دانشوري، اردیبهشت 96

کنگره عفونت هاي تنفسي اطفال- تهران، بيمارستان مسيح دانشوري، اردیبهشت 96

کنگره عفونت هاي تنفسي اطفال- تهران، بيمارستان مسيح دانشوري، اردیبهشت 96

سمینار هفته سلامت گوارش-اصفهان-خرداد 96

سمینار هفته سلامت گوارش-اصفهان-خرداد 96

سمینار هفته سلامت گوارش-اصفهان-خرداد 96

سمینار هفته سلامت گوارش-اصفهان-خرداد 96

سمینار هفته سلامت گوارش-اصفهان، سازمان تامین اجتماعی- خرداد 96

سمینار هفته سلامت گوارش-اصفهان، سازمان تامین اجتماعی- خرداد 96

گردهمایی ماماهای استان البرز به مناسبت روز جهانی ماما-کرج-اردیبهشت96

گردهمایی ماماهای استان البرز به مناسبت روز جهانی ماما-کرج-اردیبهشت96

گردهمایی ماماهای استان البرز به مناسبت روز جهانی ماما-کرج-اردیبهشت96

گردهمایی ماماهای استان البرز به مناسبت روز جهانی ماما-کرج-اردیبهشت96

سمینار هفته سلامت گوارش-شیراز، هتل پارس-اردیبهشت 96

سمینار هفته سلامت گوارش-شیراز، هتل پارس-اردیبهشت 96

سمینار هفته سلامت گوارش-شیراز، هتل پارس-اردیبهشت 96

سمینار هفته سلامت گوارش-شیراز، هتل پارس-اردیبهشت 96

سمینار هفته سلامت گوارش-شیراز، هتل پارس-اردیبهشت 96

سمینار هفته سلامت گوارش-شیراز، هتل پارس-اردیبهشت 96

سمینار نقش پروبیوتیک ها در بیماری های گوارشی-اصفهان،هتل کوثر-اردیبهشت ۹۶

سمینار نقش پروبیوتیک ها در بیماری های گوارشی-اصفهان،هتل کوثر-اردیبهشت ۹۶

سمینار نقش پروبیوتیک ها در بیماری های گوارشی-اصفهان،هتل کوثر-اردیبهشت ۹۶

سمینار نقش پروبیوتیک ها در بیماری های گوارشی-اصفهان،هتل کوثر-اردیبهشت ۹۶

سمینار نقش پروبیوتیک ها در بیماری های گوارشی-اصفهان،هتل کوثر-اردیبهشت ۹۶

سمینار نقش پروبیوتیک ها در بیماری های گوارشی-اصفهان،هتل کوثر-اردیبهشت ۹۶

سمینار نقش پروبیوتیک ها در بیماری های گوارشی-اصفهان،هتل کوثر-اردیبهشت ۹۶

سمینار نقش پروبیوتیک ها در بیماری های گوارشی-اصفهان،هتل کوثر-اردیبهشت ۹۶

همایش بین المللی تازه های غدد و متابولیسم-اصفهان،دانشگاه علوم پزشکی-فروردین ۹۶(هولدینگ زیست تخمیر)

همایش بین المللی تازه های غدد و متابولیسم-اصفهان،دانشگاه علوم پزشکی-فروردین ۹۶(هولدینگ زیست تخمیر)

همایش بین المللی تازه های غدد و متابولیسم-اصفهان،دانشگاه علوم پزشکی-فروردین ۹۶(هولدینگ زیست تخمیر)

همایش بین المللی تازه های غدد و متابولیسم-اصفهان،دانشگاه علوم پزشکی-فروردین ۹۶(هولدینگ زیست تخمیر)

همایش بین المللی تازه های غدد و متابولیسم-اصفهان،دانشگاه علوم پزشکی-فروردین ۹۶(هولدینگ زیست تخمیر)

همایش بین المللی تازه های غدد و متابولیسم-اصفهان،دانشگاه علوم پزشکی-فروردین ۹۶(هولدینگ زیست تخمیر)

همایش بین المللی تازه های غدد و متابولیسم-اصفهان،دانشگاه علوم پزشکی-فروردین ۹۶(هولدینگ زیست تخمیر)

همایش بین المللی تازه های غدد و متابولیسم-اصفهان،دانشگاه علوم پزشکی-فروردین ۹۶(هولدینگ زیست تخمیر)

سمینار هفته سلامت گوارش-تهران،بیمارستان شریعتی-خرداد ۹۶

سمینار هفته سلامت گوارش-تهران،بیمارستان شریعتی-خرداد ۹۶

کنگره اطفال-شیراز،مجتمع سینا و صدرا دانشگاه علوم پزشکی-اردیبهشت ۹۶

کنگره اطفال-شیراز،مجتمع سینا و صدرا دانشگاه علوم پزشکی-اردیبهشت ۹۶

سمینار هفته سلامت گوارش-اهواز،بیمارستان امام خمینی-خرداد ۹۶

سمینار هفته سلامت گوارش-اهواز،بیمارستان امام خمینی-خرداد ۹۶

سمینار هفته سلامت گوارش-اهواز،بیمارستان امام خمینی-خرداد ۹۶

سمینار هفته سلامت گوارش-اهواز،بیمارستان امام خمینی-خرداد ۹۶

کنگره اطفال دکتر قریب-تهران،بیمارستان مرکز طبی-اردیبهشت ۹۶

کنگره اطفال دکتر قریب-تهران،بیمارستان مرکز طبی-اردیبهشت ۹۶

مراسم هفته سلامت گوارش- كرمان، خرداد 96

مراسم هفته سلامت گوارش- كرمان، خرداد 96

مراسم هفته سلامت گوارش- كرمان، خرداد 96

مراسم هفته سلامت گوارش- كرمان، خرداد 96

چهارمین سمینار چالش های اورژانس اطفال-گیلان، تیر 96

چهارمین سمینار چالش های اورژانس اطفال-گیلان، تیر 96

چهارمین سمینار چالش های اورژانس اطفال-گیلان، تیر 96

چهارمین سمینار چالش های اورژانس اطفال-گیلان، تیر 96

سمینار تازه های کودکان و نوزادان-تبریز، مرداد 96

سمینار تازه های کودکان و نوزادان-تبریز، مرداد 96

سمینار تازه های کودکان و نوزادان-تبریز، مرداد 96

سمینار تازه های کودکان و نوزادان-تبریز، مرداد 96

کنفرانس یک روزه پروبیوتیک‌ها و نقش آن در بیماری‌های کودکان و نوزادان-اصفهان،مرداد 96

کنفرانس یک روزه پروبیوتیک‌ها و نقش آن در بیماری‌های کودکان و نوزادان-اصفهان،مرداد 96

کنفرانس یک روزه پروبیوتیک‌ها و نقش آن در بیماری‌های کودکان و نوزادان-اصفهان،مرداد 96

کنفرانس یک روزه پروبیوتیک‌ها و نقش آن در بیماری‌های کودکان و نوزادان-اصفهان،مرداد 96

سمینار انجمن زنان اصفهان -اصفهان، هتل پارسیان کوثر، شهریور 96

سمینار انجمن زنان اصفهان -اصفهان، هتل پارسیان کوثر، شهریور 96

سمینار انجمن زنان اصفهان -اصفهان، هتل پارسیان کوثر، شهریور 96

سمینار انجمن زنان اصفهان -اصفهان، هتل پارسیان کوثر، شهریور 96

مراسم روز پزشک و داروساز1396، زابل

مراسم روز پزشک و داروساز1396، زابل

مراسم روز پزشک و داروساز1396، زابل

مراسم روز پزشک و داروساز1396، زابل

مراسم روز پزشک و داروساز1396، آستارا

مراسم روز پزشک و داروساز1396، آستارا

مراسم روز پزشک و داروساز1396، آستارا

مراسم روز پزشک و داروساز1396، آستارا

مراسم روز پزشک و داروساز1396، یزد

مراسم روز پزشک و داروساز1396، یزد

نمایشگاه بین المللی ایران فارما،مصلی تهران،1396

نمایشگاه بین المللی ایران فارما،مصلی تهران،1396

نمایشگاه بین المللی ایران فارما،مصلی تهران،1396

نمایشگاه بین المللی ایران فارما،مصلی تهران،1396

نمایشگاه بین المللی ایران فارما،مصلی تهران،1396

نمایشگاه بین المللی ایران فارما،مصلی تهران،1396

نمایشگاه بین المللی ایران فارما،مصلی تهران،1396

نمایشگاه بین المللی ایران فارما،مصلی تهران،1396

کنفرانس علمی انجمن جراحان ارتوپدی فارس ، شیراز،مهر 1396

کنفرانس علمی انجمن جراحان ارتوپدی فارس ، شیراز،مهر 1396

کنگره میان دوره ای جامعه جراحان شاخه کرمان،بیمارستان پیامبر اعظم کرمان،مهر 1396

کنگره میان دوره ای جامعه جراحان شاخه کرمان،بیمارستان پیامبر اعظم کرمان،مهر 1396

ششمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان،شیراز،مهر 1396

ششمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان،شیراز،مهر 1396

مورنینگ بیمارستان مرکز طبی کودکان ،تهران،مهر 1396

مورنینگ بیمارستان مرکز طبی کودکان ،تهران،مهر 1396

همایش تازه های کودکان،مشهد،آبان 1396

همایش تازه های کودکان،مشهد،آبان 1396

بیست و نهمین همایش بین المللی بیماری های کودکان و پانزدهمین همایش پرستاری در طب کودکان،مرکز طبی کودک

بیست و نهمین همایش بین المللی بیماری های کودکان و پانزدهمین همایش پرستاری در طب کودکان،مرکز طبی کودک

بیست و نهمین همایش بین المللی بیماری های کودکان و پانزدهمین همایش پرستاری در طب کودکان،مرکز طبی کودک

بیست و نهمین همایش بین المللی بیماری های کودکان و پانزدهمین همایش پرستاری در طب کودکان،مرکز طبی کودک

سیزدهمین همایش سالانه انجمن علمی پزشکان عفونی کودکان ایران، تهران،آبان 1396

سیزدهمین همایش سالانه انجمن علمی پزشکان عفونی کودکان ایران، تهران،آبان 1396

کنفرانس علمی تازه های بیماری های کبدی،بندرعباس،آبان 1396

کنفرانس علمی تازه های بیماری های کبدی،بندرعباس،آبان 1396

چهارمین کنگره سلامت نوزادان ایران،تهران،آبان 1396

چهارمین کنگره سلامت نوزادان ایران،تهران،آبان 1396

کنفرانس زنان،رشت،آذر 1396

کنفرانس زنان،رشت،آذر 1396

کنفرانس زنان، ساری، آذر 1396

کنفرانس زنان، ساری، آذر 1396

کنگره IBD، قم،آذر 1396

کنگره IBD، قم،آذر 1396

همایش کاربرد پروبیوتیک ها در پیشگیری از بیماری ها ،مشهد،دی 1396

همایش کاربرد پروبیوتیک ها در پیشگیری از بیماری ها ،مشهد،دی 1396

گردهمایی پزشکان متخصص ،کرج،دی 1396

گردهمایی پزشکان متخصص ،کرج،دی 1396

مراسم رونمایی از محصول جدید گرین سایز،برج میلاد،دی 1396

مراسم رونمایی از محصول جدید گرین سایز،برج میلاد،دی 1396

سمینار یک روزه عفونت های تنفسی،تهران،دی 1396

سمینار یک روزه عفونت های تنفسی،تهران،دی 1396

سمینار انجمن متخصصین ارتوپدی،اصفهان،هتل پارسیان کوثر،دی 1396

سمینار انجمن متخصصین ارتوپدی،اصفهان،هتل پارسیان کوثر،دی 1396

مراسم انجمن پزشکان عمومی،کرمان،دی 1396

مراسم انجمن پزشکان عمومی،کرمان،دی 1396

گردهمایی متخصصین زنان،تهران،بیمارستان محب یاس،دی 1396

گردهمایی متخصصین زنان،تهران،بیمارستان محب یاس،دی 1396

نمایشگاه بین المللی اصفهان فارما،اصفهان،بهمن 1396

نمایشگاه بین المللی اصفهان فارما،اصفهان،بهمن 1396

کنگره مامایی، کرمان،بهمن 1396

کنگره مامایی، کرمان،بهمن 1396

انجمن گوارش، تهران،بهمن 1396

انجمن گوارش، تهران،بهمن 1396

کارگاه مکمل های تغذیه ای در دوران های مختلف زندگی،کرج،بهمن 1396

کارگاه مکمل های تغذیه ای در دوران های مختلف زندگی،کرج،بهمن 1396