تقدیر نامه ها

ایران بایو 2

ایران بایو 2

ایران بایو 1

ایران بایو 1

مکمل های غذایی و رژیمی

مکمل های غذایی و رژیمی

16

16

ایران فارما 98

ایران فارما 98

بیست و دومین کنگره سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

بیست و دومین کنگره سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب ایرانی(سنتی)

چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب ایرانی(سنتی)

هجدهمین کنگره گوارش و کبد ایران -1397

هجدهمین کنگره گوارش و کبد ایران -1397

نمایشگاه بین المللی ایران فارما،مصلی تهران،1397

نمایشگاه بین المللی ایران فارما،مصلی تهران،1397

15

15

14

14

13

13

12

12

11

11

10

10

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

همایش بین المللی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند

همایش بین المللی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند

2

2