نقش مصرف محصول کیدی لاکت در درمان دیسنتری- (1701)

چکیده:

اسهال به عنوان یکی از عوامل مهم مورتالیتی و موربیدیتی است؛ با این وجود، یکی از علل مرگ به دنبال اسهال، با دیسانتری آغاز می شود. در سال های اخیر برای درمان اسهال عفونی، مصرف پروبیوتیک پیشنهاد شده است. علی رغم اینکه تمرکز بسیاری از مطالعات در زمینه پروبیوتیک ها بر اسهال حاد آبکی بوده است، مطالعات اندکی در حیطه اثرات مفید پروبیوتیک ها بر دیسانتری انجام شده است. این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور است. بیماران به طور تصادفی در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند. در گروه مداخله بیماران داروی پروبیوتیک به نام کیدی لاکت به فرم ساشه (پروبیوتیک کیدی لاکت، شرکت زیست تخمیر ساخت ایران) که حاوی 7 سویه باکتری مفید لاکتوباسیلوس کازئی، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس رامنوسوس، لاکتوباسیلوس بولگاریکوس، بیفیدوباکتریوم اینفنتیس، بیفیدوباکتریوم بروه و استرپتوکوکوس ترموفیلوس است. بیماران در گروه کنترل، ساشه های دارونما به مدت 5 روز دریافت کردند. شایان ذکر است که پروتکل درمان دیسانتری حاد در هر دو گروه انجام شد. نتایج این مطالعه نشان دهنده تفاوت معناداری در مدت زمان وجود خون در اسهال بین مصرف کنندگان پروبیوتیک (2.62 روز) و گروه کنترل (3.16 روز) (p= 0.05) بود. علاوه بر این، تفاوت قابل توجه در طول مدت بستری در مصرف کنندگان پروبیوتیک (3.16 روز) و شاهد (3.66 روز) (p= 0.02) می تواند ادعا کند که مصرف پروبیوتیک ها در کاهش مدت زمان اسهال و دیسانتری موثر است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که استفاده از پروبیوتیک ها می تواند در کاهش مدت زمان وجود خون در اسهال موثر باشد.

 

کلمات کلیدی: پروبیوتیک، دیسانتری، باکتری، اسهال، بیفیدوباکتریوم، لاکتوباسیلوس، استرپتوکوکوس، تب، بیمار.