تاثیر مصرف کپسول فمی لاکت بر ازوتمی در بیماران کلیوی مزمن- (0801)

بیماری مزمن کلیوی (CKD)، یک نارسایی عملکردی پیشرونده و غیر قابل بازگشت است که در صورت پیشروی تا مرحله آخر CKD، بیمار نیازمند انجام دیالیز یا پیوند کلیه خواهد شد. به طور کلی هیچ درمان قطعی جهت کاستن از روند پیشرونده CKD وجود ندارد. این مطالعه به منظور تعیین اثرات کپسول های سین بیوتیک فمی لاکت بر ازتمی در بیماران CKD انجام شده است.

مواد و روش ها: این کارآزمایی کنترل شده تصادفی در بین 66 بیمار مبتلا به CKD (مرحله 3 و4) انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به 2 گروه دریافت کننده مکمل سین بیوتیک(1000 میلی گرم روزانه) و دارونما (2 کپسول در روز) به مدت 6 هفته تقسیم شدند. در ابتدا و انتهای مطالعه، پارامترهای خونی و عملکرد کلیوی مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج: از 66 بیمار مطالعه، 16 نفر زن (24.2%) و 50 نفر مرد (75.8%) بودند. میانگین سنی و BMI بیماران به ترتیب 7.65±61 سال و 4.06±28.52 بود. سطح BUN به طور قابل توجهی در گروه دریافت کننده کپسول  سین بیوتیک کاهش یافت (از 22.11±40.80 به 20.52±36.14 میلی گرم/دسی لیتر با p=0.01). کراتین سرم، اسیداوریک و دیگر شاخص های عملکردی کلیه تغییر معناداری نشان ندادند.

نتیجه گیری: دریافت مکمل سین بیوتیک می تواند باعث کاهش BUN در بیماران CKD مرحله 3 و 4 شود؛ اگرچه هیچ تأثیری بر دیگر شاخص های عملکردی کلیه نداشته است.

کلمات کلیدی: مکمل های سین بیوتیک، ازوتمی، بیماری مزمن کلیوی، عملکرد کلیوی.