تاثیر مصرف محصول سین بیوتیک لاکتوفم بر مقاومت/حساسیت انسولین در زنان مبتلا به دیابت بارداری- (0501)

 

اهداف: نقش میکروبیوم روده در درمان دیابت مشخص شده است. در این کارآزمایی بالینی تصادفی، اثرات مکمل سین بیوتیک بر انسولین، پروفایل لیپیدی و وضعیت آنتی اکسیدانی در زنان مبتلا به دیابت بارداری (GDM) مورد بررسی قرار گرفت.

 

روش کار: تعداد 90 زن باردار مبتلا به دیابت بارداری به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: گروه اول دریافت کننده کپسول مکمل سین بیوتیک لاکتوفم حاوی سویه های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس پلنتاروم، لاکتوباسیلوس فرمنتوم و لاکتوباسیلوس گسری (10-109×7-1.5 CFU) به همراه فروکتواولیگوساکارید (38.5mg) و گروه دوم دریافت کننده دارونما که هر دو گروه به مدت 6 هفته محصولات را مصرف کردند. قند خون ناشتا (FBS)، سطح انسولین، مدل هموستاتیک ارزیابی مقاومت به انسولین (HOMA-IR)، شاخص کمی بررسی حساسیت به انسولین (QUICKI)، لیپوپروتئین با چگالی بالا و پائین (HDL و LDL)، کلسترول تام (TC)، تری گلیسیرید (TG)، ظرفیت آنتی اکسیدان (TAC) و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک (SBP و DBP) قبل و بعد از مداخله اندازه گیری شد.

 

یافته ها: تغییرات قابل توجهی در قند خون ناشتا، حساسیت/مقاومت به انسولین، پروفایل لیپیدی و ظرفیت آنتی اکسیدانی در گروه مصرف کننده سین بیوتیک در مقایسه با گروه دارونما مشاهده نشد(p>0.05). افزایش معناداری در میزان HDL و ظرفیت آنتی اکسیدانی در افراد مصرف کننده سین بیوتیک مشاهده شد (p<0.05). افزايش قابل ملاحظه ای در سطح LDL گروه دارونما در مقايسه با مقادير پایه ایجاد شد(p<0.05). فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در گروه مصرف کننده سین بیوتیک در مقایسه با گروه دارونما با کاهش معناداری همراه بود(5و 2- در برابر 8.6 میلی متر جیوه و 1.8- در برابر 2.1 میلی متر جیوه، p<0.05).

 

کلمات کلیدی: دیابت، بارداری، سین بیوتیک، انسولین، HDL، فشار خون