اثر محصول کیدی لاکت در درمان آسم- (1201)

مقدمه: ما اثربخشی و ایمنی یک ترکیب سین بیوتیک خاص، با نام تجاری کیدی لاکت را  در درمان آسم در کودکان 12 سال یا کمتر بررسی کردیم.

 

روش مطالعه: این کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور و کنترل شده با دارونما در تهران، از 22 می 2016 تا 21 می 2017 انجام شد. 100کودک 12 ساله یا کمتر که از آسم متوسط تا شدید رنج می بردند، در این مطالعه شرکت کردند. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه جداگانه قرار گرفتند. گروه مداخله روزانه یک ساشه کیدی لاکت  و گروه کنترل یک ساشه دارونما به مدت 6 ماه دریافت کردند. هر دو گروه از نظر تعداد دفعات حملات شدید آسم که به تجویز داروهای سریع الاثر نیاز داشتند، تعداد ویزیت های سرپایی برای مشکلات مربوط به آسم و میزان بستری در بیمارستان به دلیل تشدید علائم آسم مقایسه شدند.

 

نتایج: شکایات کمی از عوارض جانبی وابسته به دارو مانند تهوع، سردرد، شکم درد و اسهال، تشدید سرفه ها و یبوست در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل وجود داشت. طبق گزارشات بیماران و والدین/سرپرستان آنها، به طور کلی تعداد بیماران زیادی در گروه پروبیوتیک نسبت به گروه کنترل از مداخلات درمانی رضایت داشتند. تفاوت قابل ملاحظه ای در هر دو گروه از نظر تعداد حملات آسم و بستری در بیمارستان به دلیل تشدید علائم آسم وجود نداشت. تنها تفاوت چشمگیر بین هر دو گروه تعداد ویزیت های سرپایی بود. بیماران گروه مداخله فقط 19 بار به بیمارستان مراجعه کردند، درحالیکه این مقدار در گروه کنترل به 55 ویزیت سرپایی رسیده بود (p=0.001).  

 

نتیجه گیری: نتایج در مطالعه ی ما نشان داد که ترکیب سین بیوتیک کیدی لاکت به طور کلی نشانه های آسم را در کودکان 12 ساله یا کمتر کاهش می دهد، در نتیجه مراجعه جهت ویزیت سرپایی به بیمارستان در رابطه با مشکلات آسم به تعداد کمتری تقلیل یافت، درحالیکه ندرتاً باعث ایجاد عوارض جانبی می شد. از جهت سهولت مصرف، نادر بودن عوارض جانبی و اثرات مثبت غیرمستقیم آنها بر کیفیت زندگی کودکان مبتلا به آسم، توصیه ما مشارکت سین بیوتیک ها در درمان منظم و مدیریت کودکان مبتلا به آسم است.

کلمات کلیدی: آسم، سین بیوتیک، پروبیوتیک، ایران، کیدی لاکت