تاثیر مصرف کپسول لاکتوکر بر پیشگیری از عفونت ادراری در بیماران کاتتریزه بستری در بخش مراقبتهای ویژه- (2501)

 

زمینه:پروبیوتیک ها به عنوان عاملی برای پیشگیری از بیماری های عفونی نظیر عفونت ادراری (UTI) شناخته می شوند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرات مفید پروبیوتیک ها بر عفونت مجرای ادراری در بیماران دارای کاتتر ادراری در بخش مراقبت های ویژه (ICU) بود.

مواد و روش ها:در این کارآزمايي باليني سه سوکور، 125 بيمار با کاتتر ادراری در ICU به صورت تصادفي انتخاب شده و به دو گروه مورد و شاهد تقسيم شدند. گروه درمان (n=63) از نظر سن، جنس و مدت زمان بستری با گروه دارونما (n=62) مطابق بودند. گروه مورد روزانه یک کپسول لاکتوکر و گروه کنترل نیز روزانه یک کپسول دارونما به مدت 10 روز دریافت نمودند. آنالیز کامل ادرار و کشت ادرار در هر دو گروه در شروع مطالعه و در روز بیستم به روش مشابه اندازه گیری و بررسی شد و درنهایت داده ها به روش t-test تحلیل شدند.

يافته ها: میزان بروز عفونت ادراري بين دو گروه مورد و شاهد (به ترتیب %4/17 و %5/22) تفاوت آماری معناداری نداشت (0.672=p). اما با در نظر گرفتن جنس، تفاوت معناداری در میزان بروز عفونت ادراری در زنان نسبت به مردان مشاهده شد (p=0.002). بروز عفونت ادراری در بیماران با کاتتریزاسیون طولانی مدت در گروه پروبیوتیک، از تفاوت معناداری برخوردار بود. (p=0.041)

نتيجه گيري: تجويز کپسول لاکتوکر در میزان بروز عفونت ادراری در بیماران کاتتردار بخش های مراقبت ویژه اثر قابل ملاحظه ای نداشت. با این حال، با مقایسه زنان و مردان دارای کاتتر ادراری که پروبیوتیک دریافت می کردند، عفونت ادراری در زنان با کاهش بیشتری همراه بود. پروبیوتیک اثرات پیش گیرانه بر کاتتریزاسیون طولانی مدت داشت.

کلمات کلیدی: بخش مراقبت ویژه، پروبیوتیک، عفونت مجرای ادراری