تاثیر کپسول های پروبیوتیک فمی لاکت بر پروفایل لیپیدی خون و فشار خون در بیماران پری دیابت- (0401)

مقدمه: پره دیابت شرایطی با ریسک بالا برای ابتلا به دیابت ملیتوس تیپ 2 می باشد. افزایش شیوع دیابت، تأکید بر لزوم تمرکز بر راهکارهای مختلف برای مدیریت و کنترل پره دیابت دارد. پروبیوتیک ها به عنوان گروهی از غذاهای فراسودمند می توانند دارای اثرات ضد دیابتی باشند. این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات پروبیوتیک بر پروفایل لیپیدی و فشار خون بیماران پره دیابتی انجام شد.

روش ها: این کارآزمایی بالینی تصادفی در میان 60 بیمار پره دیابتی 65-25 سال انجام شد که به طور تصادفی به 2 گروه دریافت کننده کپسول های 500 میلی گرمی پروبیوتیک فمی لاکت ( n=30) و گروه کنترل (n=30، دریافت کننده دارونما) در مدت زمان 8 هفته انجام شد. اطلاعات دموگرافیک و آنتروپومتری افراد در ابتدای مطالعه جمع آوری شد. در ابتدای مطالعه و بعد از 8 هفته  شاخص های بیوشیمیایی و میزان فشار خون اندازه گیری شد. همچنین اطلاعات رژیم غذایی دریافتی و فعالیت فیزیکی در طول مطالعه گردآوری شد. نسخه 16 نرم افزارSPSS  برای آنالیز اطلاعات بکار گرفته شد.

نتایج: مکمل پروبیوتیک در طی 8 هفته، منجر به تغییر چشمگیری در کلسترول تام، LDL، HDL،  تری گلیسیرید، نسبت تری گلیسیرید به LDL و نسبت LDL به HDL نشد. پس از تعدیل عوامل مخدوش کننده، HDL در گروه دارونما به طور معناداری نسبت به گروه پروبیوتیک کاهش یافت. تغییر فشارخون سیستولیک در گروه دریافت کننده پروبیوتیک در مقایسه با گروه دارونما قابل توجه بود. نتایج مطالعات نشان داد پروبیوتیک تأثیرات مثبتی بر فشار خون سیستولیک دارد (p=0.01). اگرچه بعد از حذف عوامل مخدوش کننده، این سطح معنی داری از بین رفت (p>0.05).

نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که پروبیوتیک ها بر شاخص های لیپیدی تاثیر قابل ملاحظه ای ندارند اما تاثیر مثبت بر فشار خون سیستولیک دارد.

کلمات کلیدی: فشار خون، لیپید، پری دیابت، پروبیوتیک.