تاثیر مصرف پروبیوتیک لاکتوفم بر روی کاهش وزن در زنان دارای اضافه وزن و چاقی- (2701)

 

پیش زمینه و هدف:  علیرغم شواهد فراوانی که از اثرات مفید پروبیوتیک ها موجود است، اثرات مربوط به وزن به خوبی بررسی نشده است. مطالعات قبلی برای بعضی از پروبیوتیک ها خواص کاهنده وزن و برای بعضی دیگر خواص افزاینده وزن نشان داده اند. از جمله پروبیوتیک های احتمالی کاهنده وزن سویه های لاکتوباسیلوس پلانتاروم، لاکتوباسیلوس فرمنتوم و لاکتوباسیلوس گاسری می باشند. در این مطالعه تأثیر پروبیوتیک های سویه های لاکتوباسیلوس به طور همزمان، بر روی کاهش وزن در زنان دارای اضافه وزن و چاق مورد مطالعه قرار گرفت.

 

مواد و روش کار:  این کارآزمایی تک مرکزه، دوسوکور تصادفی و کنترل شده با دارونما در بین 80 خانم با شاخص توده بدنی 68/26 تا 27/36 انجام شد. شرکت کنندگان به طور تصادفی به 2 گروه دریافت کننده کپسول حاوی پروبیوتیک لاکتوفم  و گروه کنترل تخصیص یافتند. گروه مداخله به مدت 3 ماه روزانه 2 کپسول  cfu109 و افراد گروه دارونما کپسول های حاوی لاکتوز دریافت نمودند. شاخص های تن سنجی و پروفایل لیپوپروتئینی قبل از مداخله و 3 ماه بعد از آن مورد بررسی قرار گرفت.

 

نتایج: پس از 3 ماه مداخله با سویه های لاکتوباسیلوس، کاهش 36/0 درصد در وزن (05/0p=)، 35/0درصد در شاخص توده بدنی (04/0p=)، 45/0 درصد در ضخامت چین پوستی تحت کتفی (01/0p=)، 42/4 درصد در کلسترول تام (001/0p=) و 96/7 درصد در LDL (001/0p=) در مقایسه با ابتدای مطالعه مشاهده شد ولی تفاوت معناداری بین دو گروه وجود نداشت.

 

نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد مکمل یاری همزمان کپسول های پروبیوتیکی لاکتوفم دارای اثرات مفید در کاهش وزن و بهبود پروفایل لیپوپروتئینی در افراد دارای اضافه وزن و چاق می باشد.

 

کلمات کلیدی: پروبیوتیک، چاقی، میکروبیوتا، ترکیب بدن، اضافه وزن، زنان، لاکتوباسیلوس