تاثیر مصرف کپسول لاکتوکر بر شمار سلول های خونی و IgA در بیماران دریافت کننده رادیوتراپی لگنی- (2401)

 

مقدمه: از رادیوتراپی غالباً در درمان بدخیمی های لگنی استفاده می شود. با این حال، این روش اثرات شناخته شده ای بر سلول های خونی و سیستم ایمنی دارد که احتمالاً می تواند این دسته از بیماران را مستعد به عفونت کند. پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده موجود در غذاها هستند که برای سلامت مصرف کننده، مزایای زیادی دارند. عسل خصوصیات پری بیوتیکی دارد. هدف از انجام این کارآزمایی بالینی بررسی اثرات احتمالی پروبیوتیک یا پروبیوتیک به همراه عسل بر تعداد سلول های خونی و سطح IgA سرمی در بیماران دریافت کننده رادیوتراپی لگنی بود.

 

مواد و روش ها: 67 بیمار بزرگسال با سرطان ناحیه لگن، در این مطالعه شرکت کردند. بیماران به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول: دریافت کپسول پروبیوتیک (حاوی: لاکتوباسیلوس کازئی، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس رامنوسوس، لاکتوباسیلوس بولگاریکوس، بیفیدوباکتریوم بروه، بیفیدوباکتریوم لانگوم و استرپتوکوکوس ترموفیلوس) (n=22)، گروه دوم: کپسول پروبیوتیک به همراه عسل (n=21) و گروه سوم: کپسول دارونما (n=24)؛ هر سه گروه به مدت 6 هفته در مداخله حضور داشتند. نمونه خون و سرم، یک هفته بعد از رادیوتراپی و 72-24 ساعت بعد از پایان رادیوتراپی از بیماران گرفته شد.

 

یافته ها: تغییر قابل ملاحظه ای در حین رادیوتراپی در میزان گلبول های سفید (WBC)، گلبول های قرمز (RBC)، تعداد پلاکت ها و سطح سرمی IgA، در بیمارانی که پروبیوتیک مصرف کردند (تنها یا همراه عسل)، مشاهده نشد. میانگین کاهش تعداد RBC، 0.52، 0.18 و  0.23 × 106 سلول بر میکرولیتر، تعداد گلبول های سفید 2.3، 1.21 و 1.34× 10سلول بر میکرولیتر و تعداد پلاکت ها 57.6، 53.3 و 66.35 × 103 سلول بر میکرولیتر به ترتیب برای گروه پروبیوتیک، پروبیوتیک همراه عسل و دارونما بود. میانگین کاهش  IgAسرمی 22.53، 29.94 و 40.73 میلی گرم بر دسی لیتر به ترتیب برای گروه پروبیوتیک، پروبیوتیک به همراه عسل و دارونما بود.

 

نتیجه گیری: اثرات مشاهده شده غیرمعنادار پروبیوتیک ها می تواند ناشی از غالب بودن اثرات موضعی این فرآورده ها در مقایسه با اثرات سیستمیک آنها باشد؛ با این وجود، با توجه به مشاهده روندی سودمند، باید مطالعات دیگری برای مشخص کردن تأثیر بیشتر پروبیوتیک ها و همچنین پروبیوتیک به همراه عسل بر پارامترهای هماتولوژیک و ایمونولوژیک در بیماران دریافت کننده رادیوتراپی لگن، انجام شود.

 

کلمات کلیدی: شمار سلول های خونی، پروبیوتیک، پری بیوتیک، عسل، رادیوتراپی، سرطان لگنی، IgA سرمی.