تاثیر مصرف قطره پدی لاکت بر روند درمانی نوزادان مبتلا به زردی-(3001)

 

هدف: زردی عامل بیشترین تعداد بستری در بیمارستان در دوره نوزادی است. امروزه، علاوه بر فوتوتراپی، روش های کمکی دیگری برای کاهش زردی و طول مدت بستری بکار گرفته شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثر پروبیوتیک بر درمان هایپربیلی روبینمی در نوزادان فول ترم بود.

 

روش ها: در این کارآزمایی بالینی تصادفی، 83 نوزاد فول ترم که جهت دریافت فوتوتراپی در 6 ماه نخست سال 2015 در بیمارستان پذیرش شده بودند، به صورت تصادفی به دو گروه جداگانه تقسیم شدند: سین بیوتیک (SG، 40n=) و کنترل (CG، 43n=). هر دو گروه فوتوتراپی دریافت کردند اما گروه SG روزانه 5 قطره نیز سین بیوتیک دریافت کردند. سطح سرمی بیلی روبین، ادرار، مدفوع، تعداد دفعات شیردهی و وزن به صورت روزانه تا زمان ترخیص اندازه گیری شدند. مقدار p<0.05 از نظر آماری معنادار بود.

 

نتایج: میانگین سطح سرمی تام بیلی روبین در گروه SG از CG کمتر بود (به ترتیب  37/2±38/9 و 60/2±17/11 میلی گرم/دسی لیتر). تعداد دفعات ادرار و مدفوع در گروه SG به طور قابل ملاحظه ای از گروه CG بیشتر بود (p<0.05). طول مدت بستری نیز در SG کوتاه تر از بیماران گروه CG بود.

 

نتیجه گیری: استفاده از سین بیوتیک به عنوان یک درمان ادجوانت اثر درمانی قابل ملاحظه ای در زردی نوزادان فول ترم داشت. مطالعات بیشتری با حجم نمونه های بیشتر با دوره های پیگیری طولانی تر برای تأیید فواید استفاده روتین از سین بیوتیک ها در نوزادان مبتلا به زردی مورد نیاز است.

 

کلمات کلیدی: هایپربیلی روبینمی، پروبیوتیک، سین بیوتیک، فوتوتراپی، زردی، نوزاد شیرخوار