تاثیر ساشه پروبیوتیک کیدی لاکت در درمان یبوست عملکردی کودکان 12 - 4 سال- (1801)

 

مقدمه: یبوست عملکردی، یک مشکل شایع و آزاردهنده در دوران کودکی است و پروبیوتیک به طور فزاینده ای در درمان اختلالات عملکردی دستگاه گوارش استفاده می شود. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر پروبیوتیک در درمان یبوست عملکردی کودکان 4 تا 12 سال انجام شد.

 

روش ها: مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی بود که بر روی کودکان 12-4 ساله مبتلا به یبوست عملکردی براساس معیارهای Rome III، مراجعه کننده به کلینیک بیمارستان بعثت سنندج در سال 1392 انجام شد. معیارهای خروج شامل دریافت هر نوع مسهل زیر 4 هفته، عقب ماندگی ذهنی، بیماری هیپوتیروئیدی، فیبروز کیستیک و جراحی روده ای بود. نمونه شامل 90 کودک بود که به روش تصادفی ساده در یکی از دو گروه مورد یا شاهد قرار می گرفتند. به گروه شاهد درمان معمول یبوست 5/1-7/0 گرم/کیلوگرم، پودر پیدرولاکس به مدت 4 هفته به صورت روزانه و به گروه مورد، درمان معمول یبوست و پروبیوتیک داده شد. بیماران 2 هفته و 4 هفته بعد از شروع مداخله، مورد بررسی قرار گرفتند. ارزیابی اولیه شامل بررسی تعداد دفعات اجابت مزاج در هفته، قوام مدفوع، تعداد موارد بی اختیاری دفع در هفته، وجود درد شکم و دفع دردناک بود. ارزیابی ثانویه، بررسی درمان موفق و ایجاد عوارض جانبی مانند اسهال و استفراغ بود.

 

یافته ها: فراوانی دفع دردناک و دفع سخت در کودکان گروه مورد با گروه شاهد در قبل، 2 و 4 هفته بعد از مداخله تفاوت معنادار آماری نداشت(P˃0.05) ، اما دو گروه از نظر درد شکم در 2 و 4 هفته بعد از مداخله تفاوت معنی دار آماری داشتند(P<0.05)  .

 

نتیجه گیری: براساس نتایج به دست آمده و بدون عارضه بودن پروبیوتیک ها، اضافه کردن آن به درمان استاندارد یبوست عملکردی در کودکان مبتلا، می تواند مفید واقع شود.

 

واژگان کلیدی: یبوست عملکردی، پروبیوتیک، کودکان