تاثیرات مصرف کپسول فمی لاکت بر روی عملکرد سلول های B پانکراس در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک- (0701)

مقدمه: سندروم تخمدان پلی کیستیک (PCOS)، یک اختلال اندوکراین پلی ژنیک در زنان سنین باروری است که به ناباروری می انجامد. هدف این مطالعه بررسی اثرات پروبیوتیک بر عملکرد سلول های β پانکراس و پروتئین واکنشی C و(CRP) در بیماران مبتلا به PCOS میباشد.

روش ها: این مطالعه بالینی تصادفی، دوسوکور، کنترل شده با دارونما، در بین 72 زن 15 تا 40 ساله مبتلا به PCOS انجام شد. شرکت کنندگان به صورت تصادفی در 2 گروه دریافت کننده دارونما (n=36) و کپسول پروبیوتیک (n=36) قرار گرفتند. نمونه های خون ناشتا در ابتدای مطالعه و بعد از 8 هفته گرفته شد.

نتایج: مکمل پروبیوتیک در مقایسه با دارونما، قند خون ناشتا (به ترتیب mg/dL 2.87و±،و4.15- و 5.66±2.57 با p=0.7)، سطح انسولین سرم در مدلcrude (به ترتیب µIU/mL و0.67و±0.49- و 0.82±0.34 با p=0.09) و مدل هموستاتیک ارزیابی مقاومت به انسولین (HOMA-IR) (به ترتیب 0.18±0.25- و 0.18±0.05- با p=0.14) را به طور غیرمعنادار کاهش داد. سطح انسولین سرم در گروه پروبیوتیک بعد از تعدیل متغیرهای کمکی به طور چشمگیری کاهش پیدا کرد (p=0.02). هیچ تفاوت معنی داری در میانگین تغییرات CRP بین گروه ها مشاهده نشد(به ترتیب 0.12±0.29 و 0.13±0.05- با p=0.14).

نتیجه گیری: دریافت کپسول های پروبیوتیک فمی لاکت به مدت 8 هفته می تواند اثرات مفیدی بر عملکرد سلول های β پانکراس و CRP در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک بگذارد. بعد از تعدیل متغیرهای کمکی، تغییرات انسولین سرم به طور قابل ملاحظه ای بین گروه ها متفاوت بود.

کلمات کلیدی: پروتئین واکنشی C،سلول های β پانکراس، سندروم تخمدان پلی کیستیک، مکمل پروبیوتیکی