اثر مصرف محصول لاکتوکر بر روی شاخص های گلایسمیک و التهابی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی- (0102)

هدف: کبد چرب غیر الکلی (NAFLD) به شرایطی گفته می شود که تجمع بیش از حد تری گلیسیرید ها را در کبد داشته باشیم. این شرایط می تواند تا مراحل فیبروز، سیروز و هپاتوسلولار کارسینوما پیشروی کند. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات پروبیوتیک ها روی شاخص های گلایسمیک و پاسخ های التهابی  در بیماران دچار کبد چرب غیر الکلی می باشد.

روش مطالعه: این آزمون تصادفی روی 42 بیمار مراجعه کننده به کلینیک گوارش و مبتلا به NAFLD انجام شد. افراد به 2 گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند. گروه مداخله به مدت 8 هفته و روزانه 2 کپسول لاکتوکر 500 میلی گرمی و گروه کنترل نیز به مدت 8 هفته 2 کپسول دارونما در روز مصرف کردند. قند خون ناشتا (FBS)، سطح انسولین، میزان مقاومت انسولینی، TNF-α و اینترلوکین 6 در ابتدا و انتهای مطالعه اندازه گیری شد.

نتایج: مقادیر قند خون ناشتا، سطح انسولین، میزان مقاومت انسولینی و اینترلوکین 6 بین 2 گروه بعد از پایان مداخله تفاوت چشمگیری داشت(p<0.05)، در حالیکه TNF-α تغییر قابل توجهی نشان نداد (p>0.05). در گروه پروبیوتیک، در انتهای مداخله میزان انسولین، میزان مقاومت انسولینی و اینترلوکین 6، در مقایسه با ابتدای مطالعه کاهش چشمگیری داشت.

نتیجه گیری: با توجه به تأثیرات مکمل پروبیوتیکی روی شاخص های گلایسمیک و پاسخ های التهابی  در بیماران دچار کبد چرب غیر الکلی، مصرف پروبیوتیک در این بیماران به عنوان درمان تکمیلی توصیه می شود.

 

کلمات کلیدی: پروبیوتیک، کبد چرب، قند خون، سیتوکاین ها