تاثیر مصرف محصول کیدی لاکت بر اسهال آبکی حاد در کودکان- (1601)

مقدمه: بیماری های اسهالی یکی از علل مهم مرگ و میر و ناتوانی در کشورهای در حال توسعه می باشد. مصرف ORS مرگ و میر ناشی از اسهال را کاهش داده اما اثری بر طول دوره و شدت بیماری ندارد. مطالعات بسیاری استفاده از پروبیوتیک ها را برای درمان اسهال حاد به عنوان درمان جانبی پیشنهاد کرده اند. تحقیق حاضرر به منظور بررسی اثر پروبیوتیک های باکتریال و قارچی بر اسهال حاد کودکان صورت گرفته است.

مواد و روشها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی بر روی 90 کودک دو تا پنج ساله که در سال 1392 با شکایت اسهال حاد آبکی به کلینیک اطفال کاشان مراجعه و تحت درمان سرپایی قرار گرفتند صورت پذیرفت. این کودکان به طور تصرادفی به سه گروه سی نفره تقسیم شدند. یک گروه تحت درمان استاندارد با محلول خوراکی رهیدریشن به علاوه پروبیوتیک باکتریال به صورت قرص کیدی لاکت یک بار در روز قرار گرفتند و گروه دو علاوه بر ORS، پروبیوتیک قارچی به شکل قرص آرگفارم 250 میلی گرمی یک بار در روز و گروه سوم رهیدریشن تراپی استاندارد را همراه با دارونما دریافت نمودند. طول مدت درمان با پروبیوتیک یا دارونما 5 روز بود.

نتایج: یافته های مطالعه نشان می دهد که از نظر سن، جنس، تعداد دفعات و مدت اسهال قبل از مراجعه هیچ تفاوت معنی داری در سه گروه مورد مطالعه مشاهده نشد. میانگین مدت اسهال از شروع درمان تا بهبودی در گروه اول (پروبیوتیک باکتریال)، 2.80روز و در گروه دو (پروبیوتیک قارچی)، 3.17روز و در گروه سوم (دارونما)، 4.43روز بود که تفاوت معنی داری از لحاظ مدت اسهال پس از درمان در سه گروه مورد مطالعه مشاهده گردید، بدین صورت که بهترین اثر در کاهش طول مدت اسهال، مربوط به پروبیوتیک باکتریال و کمترین اثر متعلق به دارونما بود.

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه و سایر مطالعات نشان می دهد که استفاده از پروبیوتیک در بیماری های اسهالی کودکان می تواند در کوتاه نمودن دوره اسهال موثر باشد که البته در مطالعه ما اثر پروبیوتیک باکتریال در مقایسه با پروبیوتیک قارچی بهتر
بود.


کلمات کلیدی:اسهال، پروبیوتیک، مخمر، کودکان.