تأثیر مصرف محصول فمی لاکت بر سطح مینرال سرم، آنزیم های کبدی و فشار خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2- (0202)

 چکیده:

 

شواهد جدید نشان می دهد که دیابت با تغییر مواد معدنی سرم، افزایش فعالیت آنزیمی کبد و فشار خون همراه است. اين مطالعه به منظور تعيين اثرات مكمل هاي پروبيوتيك چند گونه ای بر مواد معدنی سرم، آنزيم هاي كبدي و فشار خون بيماران ديابتي انجام شده است. این کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفی با گروه های مداخله و دارونما در میان 58 بیمار دیابتی 70-35 ساله انجام شد. افراد به صورت تصادفی به دو گروه مصرف کنندگان مکمل های پروبیوتیک به مدت 8 هفته (کپسول فمی لاکت، ساخت شرکت زیست تخمیر) (N = 28) و یا گروه دارونما (N = 30) تقسیم شدند. مکمل پروبیوتیک چند گونه ای شامل 7 سویه باکتریایی زنده: لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس(2X10CFU)، لاکتوباسیلوس کازئی( 7X109CFU)، لاکتوباسیلوس رامنوسوس (1.5X109CFU)، لاکتوباسیلوس بولگاریکوس( 2X108CFU )، بیفیدوباکتریوم بروه ( 2X1010CFU)، بیفیدوباکتریوم لانگوم (7X109CFU)، استرپتوکوکوس ترموفیلوس(2X109   CFU) و 100میلی گرم فروکتواولیگوساکارید به همراه لاکتوز به عنوان پری بیوتیک است. نمونه خون ناشتا در ابتدای مطالعه و پس از 8 هفته مداخله جهت بررسی سطح مواد معدنی سرم، آنزیم های کبدی و بیلی روبین توتال گرفته شد. در گروه پروبیوتیک افزایش سطح سرمی کلسیم و کاهش سطح آلانین آمینوترانسفراز سرم در مقایسه با گروه دارونما (به ترتیب p=0.009 و p=0.02) را داشتیم. تفاوت معناداری در سطح سرمی منیزیم، زینک، آهن، آلکالین فسفاتاز(ALT) ، آسپارتات آمینو ترانسفراز(AST) و فشار خون میان دو گروه مشاهده نشد. در نتیجه مکمل پروبیوتیک در میان بیماران دیابتی  تأثیرات مفیدی بر کلسیم سرم و آلانین آمینوترانسفراز داشته است. 

 

کلمات کلیدی: پروبیوتیک ها، مواد معدنی سرم، آنزیم های کبدی، فشار خون، دیابت نوع 2