اثر مصرف محصول فمی لاکت بر روی آنزیم های کبدی، پروتئین های واکنشی C و یافته های فراصوت در بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی- (0101)

مقدمه: با توجه به شيوع رو به رشد بيماري کبد چربي غير الکلی (NAFLD)، تمرکز بر استراتژی های مختلف جهت پيشگيری و درمان آن ضروری است. هدف از این مطالعه تعیین اثرات مکمل سین بیوتیک (پروبیوتیک و پری بیوتیک) بر پروتئین واکنشی C (CRP)، آنزیمهای کبدی و گرید سونوگرافیک استئاتوز در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی است.

روش: 80 بیمار مبتلا به NAFLD در این کارآزمایی بالینی تصادفی، دو سو کور و کنترل شده با دارونما شرکت کردند. شرکت کنندگان کپسول 500 میلی گرم سین بیوتیک (حاوی هفت گونه از باکتری های پروبیوتیک و فروکتواولیگوساکارید، کپسول فمی لاکت، ساخت شرکت زیست تخمیر) یا کپسول دارونما به مدت 8 هفته دریافت کردند. گرید سونوگرافیک، CRP و آنزیم های کبدی در ابتدا و پایان مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج: در گروه دریافت کننده کپسولهای سین بیوتیک، درجه سونوگرافی به طور معنی داری نسبت به ابتدای مطالعه کاهش یافت (P-value<0.005) اما تغییراتی در میزان آلانین آمینوترانسفراز (ALT) و آسپارتات ترانس آمیناز (AST) مشاهده نشد. در گروه دارونما، هیچ تغییری در میزان استئاتوز مشاهده نشد، در حالی که سطح ALT و AST به طور معنی داری افزایش یافت (به ترتیب P-value=0.002 و P-value=0.02).در هر دو گروه، مقدار CRP ثابت بود.

نتیجه گیری: مکمل سین بیوتیک میزان استئاتوز را در بیماران مبتلا به NAFLD کاهش داده و می تواند در درمان NAFLD موثر بوده یا از پیشرفت آن جلوگیری کند.

 

کلمات کلیدی: استئاتوز کبدی، بیماری کبد چرب غیرالکلی، سین بیوتیک