بررسی سطح هورمون های تیروییدی با مصرف کپسول های پروبیوتیک فمی لاکت در ورزشکاران- (0601)

چکیده:

با توجه به اثرات مثبت پروبیوتیک بر عملکرد غده تیروئید، این مطالعه به منظور بررسی تأثیر کپسول های پروبیوتیک فمی لاکت بر هورمون های تیروئیدی ورزشکاران انجام شد. افراد (ورزشکاران)، به صورت تصادفی، به 2 گروه دریافت کننده پروبیوتیک و دارونما تقسیم شدند. این آزمایش شامل 4 مرحله بود: 1-PEPS: قبل از ورزش و مکمل یاری اولیه (شروع آزمایش)؛ 2-EPS: بعد از شروع اولین تمرین و قبل از مکمل یاری 3-ES: بعد از تمرین و بعد از دریافت مکمل (بعد از شروع اولین و 30 روز مکمل یاری کپسول های پروبیوتیک یا دارونما)، 4-ESE: بعد از دریافت مکمل و بعد از تمرین (بعد از 30 روز مکمل یاری با پروبیوتیک یا دارونما و بعد از دومین نوبت تمرین). در هر 4 مرحله نمونه های خون گرفته شد. قبل از مکمل یاری کپسول های پروبیوتیک، ورزشکاران تمرین های هوازی انجام دادند. سپس افراد تست Bruce دادند. کپسول های پروبیوتیک فمی لاکت ترکیبی از انواع سویه های پروبیوتیکی است (دوز مصرف یک عدد در روز). بر اساس آنالیز بیوشیمیایی سرم، گروه ES (مصرف کننده پروبیوتیک)، دارای سطح بالاتری از T4و(p<0.05) و سطح پایین تری از TSH در مقایسه با بقیه گروه ها بود(p<0.01). تفاوت معناداری بین گروه ها در مقایسه T3 در طی مطالعه دیده نشد. می توان نتیجه گرفت دریافت پروبیوتیک به مدت 30 روز می تواند  فعالیت غده تیروئید را در ورزشکاران آموزش دیده تحریک کند (با افزایش T4)، اما این اثر تاحدی ناپایدار است و افزایش سطح T4، می تواند به مقادیر نرمال کاهش یابد. بنابراین می توان بدون عوارض جانبی احتمالی بر فعالیت غده تیروئید از مکمل یاری پروبیوتیک در ورزشکاران استفاده کرد.

 

کلمات کلیدی: مکمل های رژیمی، ورزش، پروبیوتیک، فعالیت غده تیروئید، تست تردمیل