اثرات مصرف کپسول لاکتوکر بر کاهش عفونت تنفسی در کودکان مبتلا به آسم- (1301)

مقدمه: آسم مشکلی رو به رشد در سراسر جهان است. حملات حاد آسم عوارض، مرگ و میر و هزینه های زیادی را به بیمار تحمیل می کند. عفونت های تنفسی ویروسی از شایع ترین علل (85%-80) تشدید آسم در کودکان و بستری شدن در بیمارستان هستند. هدف از این مطالعه تعیین اثر سین بیوتیک جدید، لاکتوکر، بر عفونت های تنفسی ویروسی و حملات تشدید آسم در کودکان مبتلا به آسم است.

 

روش مطالعه: در این کارآزمایی بالینی تصادفی، دوسوکور و کنترل شده با دارونما، 72 کودک با آسم پایدار خفیف، در بازه سنی بین 6 الی 12 سال، به طور تصادفی لاکتوکر با CFU 109×1 لاکتوباسیلوس کازئی، لاکتوباسیلوس رامنوسوس، استرپتوکوکوس ترموفیلوس، بیفیدوباکتریوم بروه، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، بیفیدوباکتریوم اینفنتیس، لاکتوباسیلوس بولگاریکوس و فروکتوالیگوساکارید (زیست تخمیر، تهران، ایران) یا دارونما به صورت روزانه به مدت 60 روز داده شد. نتیجه اولیه تعداد عفونت های تنفسی ویروسی و نتایج ثانویه غیبت از مدرسه، استفاده از سالبوتامول و پردنیزولون، ویزیت های سرپایی و بستری شدن در بیمارستان بود. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS 11.5  و آزمون های Mann Whitney و Fisher exact test مقایسه شدند.

 

نتایج: از 72 کودکی که با آسم پایدار خفیف وارد مطالعه شدند، به صورت تصادفی 36 نفر با سین بیوتیک و 36 نفر با دارونما درمان شدند. تعداد عفونت های تنفسی ویروسی به صورت چشمگیری در گروه دارونما از گروه سین بیوتیک در طول اولین ماه مداخله بیشتر بود (12و/0±74/و0 در برابر 1/0±44و/0 با p<0.007). اما در طول ماه دوم به این شکل نبود (8/و0±5/و0 در برابر 8/و0±5/و0 با p<0.641). با در نظر گرفتن کل دوره زمانی مطالعه (2ماه)، تعداد دفعات عفونت نیز در گروه سین بیوتیک به صورت معناداری کمتر بود (p<0.046). استفاده از سالبوتامول به طور قابل توجهی در گروه سین بیوتیک کمتر بود، اما تفاوت معناداری در غیبت از مدرسه، مصرف پردنیزولون خوراکی و ویزیت های سرپایی یا بستری در بیمارستان نبود.

 

نتیجه گیری: این سین بیوتیک جدید (ترکیبی از هفت سویه پروبیوتیک به همراه فروکتوالیگوساکارید) می تواند تعداد دفعات عفونت های ویروسی را در کودکان مبتلا به آسم کاهش دهد.

 

کلمات کلیدی: آسم، کودکان، پروبیوتیک،  سین بیوتیک، عفونت تنفسی، تشدید آسم