تأثیر قطره پروبیوتیک پدی لاکت در پيشگيري از انتروکولیت نکروزان (NEC) در نوزادان نارس- (2801)

 

مقدمه: انتروکولیت نکروزان (NEC) از علل شایع مرگ و میر نوزادان نارس است. نارس بودن و کلونیزاسیون غیر طبیعی باکتری ها نقش اصلی را در ایجاد NEC بازی می کند. مطالعات نشان داده است که تجویز مکمل پروبیوتیک ها خطر بروز NEC و مرگ و میر را در نوزادان نارس کاهش می دهد. این مطالعه برای تعیین اثر پروبیوتیک در پیشگیری از انتروکولیت نکروزان نوزادان نارس با وزن 1000 تا 2500 گرم با یک داروی ایرانی که مطالعه مشابهی بر روی آن صورت نگرفته است، انجام شد.

 

روش بررسی: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی و دوسوکور بود که 49 نوزاد نارس با سن تولد کمتر از 36 هفته و وزن هنگام تولد 2500-1000 گرم در آن بررسی شدند. نوزادان به صورت تصادفی در یکی از گروه های درمان یا کنترل وارد شدند. در گروه درمان، پروبیوتیک خوراکی و در گروه کنترل محلول نرمال سالین تجویز شد. در پایان مطالعه، زمان رسیدن به تغذیه کامل خوراکی، مدت زمان بستری، وزن زمان ترخیص، میزان بروز و شدت NEC و میزان مرگ و میر بررسی شد.

 

یافته ها: تفاوت آماری معناداری از نظر علت بستری بین 2 گروه دریافت کننده پروبیوتیک و دارونما وجود نداشت. میانگین زمان رسیدن به تغذیه کامل خوراکی در گروه دریافت کننده پروبیوتیک کمتر از گروه دریافت کننده دارونما بود که این اختلاف چشمگیر بود. میانگین زمان بستری در گروه دریافت کننده پروبیوتیک کمتر از گروه دارونما بود که اختلاف قابل توجهی بود. در گروه دریافت کننده پروبیوتیک، 20% و در گروه دارونما %7/و66 به NEC مبتلا شدند که این اختلاف نیز قابل ملاحظه بود.

 

نتیجه گیری: پروبیوتیک ها  در نوزادان نارس از ابتلا به انتروکولیت نکروزان پیشگیری کرده و زمان رسیدن به تغذیه کامل خوراکی و زمان بستری را هم کوتاه می کنند.

 

کلمات کلیدی: انتروکولیت نکروزان، پروبیوتیک، نوزادان نارس