ارزیابی اثر محصول پروبیوتیک کیدی لاکت بر استرپتوکوکوس موتانز در بزاق در گروهی از کودکان 8 تا 12 سال- (2001)

مقدمه و هدف: مطالعات اخیر نشان داده است که لاکتوباسیلوس موجود در فرآورده های غذایی بر اکولوژی محوطه دهانی تأثیر دارد. در این مطالعه، ما تصمیم بر بررسی تأثیر استفاده دوره ای کیدی لاکت، محصولی شامل باکتری پروبیوتیک که برای بهبود  عملکرد دستگاه گوارش در نوزادان و کودکان توسط پزشکان توصیه می شود، بر سطح استرپتوکوکوس موتانس در بزاق کودکان 8 الی 12 سال گرفتیم. مطالعات مرتبط دیگری در این باره موجود نیست.

 

روش مطالعه: این مطالعه تصادفی متقاطع دوسوکور در بین 30 کودک سالم 12-8 سال انجام شد، که شامل چهار مرحله بود. در مرحله ی اول، کودکان به صورت تصادفی در دو گروه جداگانه قرار گرفتند. در مرحله ی دوم، یکی از گروه ها هر روز یک گرم کیدی لاکت و گروه دیگر دارونما، به مدت دو هفته به صورت تصادفی استفاده کردند. در مرحله ی سوم کودکان به مدت یک ماه هیچ محصولی مصرف نکردند و در مرحله چهار، آن هایی که در مرحله ی دو کیدی لاکت استفاده کردند، دارونما دریافت کردند و بالعکس. در پایان هر مرحله نمونه های بزاق کودکان آماده شده و سپس تعداد S.mutans در نمونه های بزاق غیرتحریکی با روش کشت میکروبی اندازه گیری شدند. نرم افزار SPSS برای آنالیز آماری داده ها استفاده شد.

 

نتایج: کاهش S.mutans در بزاق بعد از استفاده از کیدی لاکت معنادار بود (p<0.001)، اما کاهش قابل ملاحظه ای بعد از استفاده از دارونما دیده نشد (p=0.1). مقدار S.mutans در دو گروه تفاوت چشمگیری قبل از استفاده از کیدی لاکت و دارونما نداشت (p=0.406). مقدار  S.mutansدر گروه ها بعد از استفاده از دارونما و کیدی لاکت قابل ملاحظه بود (p<0.001).

 

نتیجه گیری: بر اساس مطالعه حاضر استفاده دوره ای از کیدی لاکت به عنوان دهانشویه اثر قوی بر مقدارS.mutans  در بزاق دارد. بنابراین می توان به پزشکان توصیه کرد که به بیمارانشان در مورد غرغره کردن کیدی لاکت قبل از بلعیدن آن بگویند.

 

کلمات کلیدی: استرپتوکوکوس موتانس، بزاق، پروبیوتیک