اثر محصول سین بیوتیک کیدی لاکت بر پارامترهای رشد در کودکان FTT خفیف تا متوسط با سن 2 تا 5 سال- (1901)

چکیده:

سین ­بیوتیک (باکتری پروبیوتیک و پری­ بیوتیک) اثرات سودمندی بر مجرای گوارش دارد. این مطالعه جهت بررسی اثر مکمل سین­ بیوتیک بر رشد کودکانی که اختلال رشد (FTT) خفیف تا متوسط دارند، طراحی شد. این مطالعه تصادفی، سه­ سوکور و کنترل شده توسط دارونما شامل 80 کودک 2 تا 5 ساله با اختلال در رشد خفیف تا متوسط بود که به طور تصادفی به مدت 30 روز مکمل سین­ بیوتیک (CFU 109) یا دارونما دریافت کردند. وزن­، قد و BMI در یک دفترچه ساختاریافته ثبت شده و پرسشنامه­ هایی جهت نظارت بر تعداد دفعات عفونت، مشکلات گوارشی، بستری در بیمارستان و بهبود اشتها در طول مطالعه تکمیل شد. 69 کودک مطالعه را به پایان رساندند. هیچ تفاوتی در خصوصیات دموگرافیک بین دو گروه مشاهده نشد. میانگین وزن بیماران در ابتدای مطالعه مشابه بود. پس از مداخله 30 روزه، وزن متوسط بیماران در گروه سین ­بیوتیک افزایش معنادارای نسبت به گروه کنترل داشت (37±600 در برابر 32±74 گرم به ازای هر ماه با p<0.0001). تغییرات BMI در گروه سین­­ بیوتیک و دارونما به ترتیب 44و/0 و 07و/0 کیلوگرم بر متر مربع بود که این تفاوت از لحاظ آماری معنادار بود (P=0.045). علاوه بر این، افزایش قد در گروه سین ­­بیوتیک و کنترل به ترتیب 41و/0 و 37و/0 سانتی متر بود که هیچ تفاوت معناداری بین این دو یافت نشد (P=0.761). تجویز 30 روزه مکمل سین­ بیوتیک می­تواند وزن و BMI کودکان ایرانی مبتلا به اختلال رشد خفیف تا متوسط را به طور قابل ­توجهی افزایش دهد، با این حال، هیچ تأثیری بر قد در این مطالعه مشخص نشد. مطالعات بیشتری باید جهت بررسی اثر سین ­­بیوتیک بر پارامترهای رشد در کودکان با تغذیه ناکافی و تغذیه مناسب طراحی شود.

کلمات کلیدی: شاخص توده بدنی، قد، اختلال در رشد خفیف تا متوسط، مکمل سین بیوتیک، وزن.