اثر مصرف محصول فمی لاکت بر روی پروفایل متابولیکی، hs-CRP و استرس اکسیداتیو در بیماران دیابتی نوع 2- (0201)

هدف:  این کارآزمایی بالینی، جهت تعیین اثرات سویه های مختلف مکمل های پروبیوتیکی   چند سویه ای بر پروفایل متابولیکی، hs-CRP و استرس اکسیداتیو در بیماران دیابتی نوع 2 طراحی شده است.

روش ها: این کارآزمایی بالینی تصادفی، دوسوکور و موردی-شاهدی در 54 بیمار دیابتی 35 تا 70 ساله اجرا شد. بیماران به طور تصادفی به دو گروه دریافت کننده پروبیوتیک (n=27) و گروه دارونما ( n=27 ) تقسیم بندی شدند. کپسول های پروبیوتیک فمی لاکت شامل 7 سویه زنده و لیوفیلیزه (لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس بولگاریکوس، لاکتوباسیلوس رامنوسوس، لاکتوباسیلوس کازئی، استرپتوکوکوس ترموفیلوس، بیفیدوباکریوم لانگوم، بیفیدوباکتریوم بِرِوه) هستند. در ابتدای مطالعه و بعد از 8 هفته مداخله از افراد برای اندازه گیری پروفایل متابولیکی، hs-CRP و بیومارکر های استرس اکسیداتیو شامل ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما و گلوتاتیون تام (GSH) نمونه خون ناشتا گرفته شد.

نتایج: مقایسه بین گروهی گلوکز پلاسما ناشتا(FPG) حاکی از این بود که مصرف پروبیوتیک فمی لاکت از افزایش FPG جلوگیری می کند (p=0.01). اگرچه افزایش داخل گروهی قابل توجهی در انسولین سرم و سطح LDL در هر دو گروه وجود داشت ولی تغییرات در هر دو مشابه بود. HOMA-IR (مدل هموستاتیک ارزیابی مقاومت به انسولین) در هر دو گروه پروبیوتیک (p=0.02) و دارونما (p=0.001) افزایش یافت؛ با این وجود افزایشی که در گروه دارونما ایجاد شد به طور معناداری بالاتر از میزان افزایش گروه پروبیوتیک بوده است(+2.38 در برابر +0.78، p=0.03). کاهش قابل ملاحظه ای در سطح سرمی پروتئین hs-CRP در گروه پروبیوتیک مشاهده شد(p=0.02). مکمل پروبیوتیکی منجر به کاهش قابل توجهی در سطح گلوتاتیون پلاسما(GSH) در مقایسه با گروه دارونما شد(p=0.03).

نتیجه گیری: مکمل های پروبیوتیکی چند سویه ای، در مقایسه با دارونما، در مدت 8 هفته می تواند از افزایش FPG در بیماران دیابتی جلوگیری کرده و موجب کاهش در سطح سرمی hs-CRP و افزایش در GSH خون شود.

 

کلمات کلیدی: پروبیوتیک، پروفایل متابولیک، پروتئین واکنشی C با حساسیت بالا، استرس اکسیداتیو، دیابت تیپ 2