اثر محصول کیدی لاکت بر جلوگیری از اسهال حاد در کودکان- (1602)

مقدمه: اسهال حاد ویروسی یکی از شایع ترین بیماری ها در کودکان است که با خطر بالای مرگ و میر در ارتباط است. هدف مطالعه کنونی تعیین اثر کیدی لاکت بر درمان کودکان با اسهال حاد است.

روش مطالعه: این کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور در بین 84 کودک 60-6 ماهه مبتلا به اسهال که در بخش اطفال بیمارستان امیرالمومنین زابل بستری شده بودند، انجام شد (در هر گروه 42 بیمار). ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل ارزیابی های بالینی بیماران در رابطه با جنسیت، داروها، رژیم غذایی، تست مدفوع، وزن، متوسط تعداد ضربان قلب، متوسط تعداد تنفس، متوسط دمای بدن و متوسط تعداد دفعات دفع بود. اطلاعات حاصله با استفاده از آزمون های توصیفی و تحلیلی (chi-square, وFisher´s exact test,و t-test,…) در SPSS-21 آنالیز شدند.

نتایج: دمای بدن، ضربان قلب و تعداد دفعات دفع به صورت قابل توجهی در گروه مداخله بعد از 3 روز کاهش یافت (p<0.05). به علاوه وزن گیری الگوی رو بهبودی را در گروه مداخله نشان داد، اما تفاوت معناداری نسبت به گروه کنترل نداشت (p>0.05).

نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهند که استفاده از کیدی لاکت احتمالا در درمان اسهال حاد ویروسی در کودکان کمک کننده هستند و نقش کلیدی در بهبود سریعتر، کاهش شدت بیماری و بهبود علائم حیاتی در این بیماران دارند.

کلمات کلیدی: اسهال حاد ویروسی، کیدی لاکت، پودر ORS، پروبیوتیک