اثر محصول ژری لاکت بر التهاب، علائم گوارشی و کیفیت زندگی در بیماران دیالیزی- (0901)

مقدمه: شیوع بیماری مزمن کلیه در سطح جهانی رو به افزایش است. مکمل سین بیوتیک احتمالاٌ بتواند در بیماری های کلیوی بر متابولیت های نیتروژنی روده تاثیر بگذارند. از این رو، هدف از این مطالعه بررسی اثر مکمل سین بیوتیک بر غلظت سرمی شاخص های التهابی، علائم گوارشی، کیفیت زندگی و اجابت مزاج در بیماران ایرانی همودیالیزی(HD) بود.

روش ها: این کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور کنترل شده با دارونما در میان 48 بیمار دیالیزی ایرانی انجام شد. شرکت کنندگان در دو گروه تقسیم شده و روزانه دو عدد کپسول پروبیوتیک یا دارونما، به مدت 8 هفته دریافت کردند. کیفیت زندگی، اجابت مزاج و شاخص های بیوشیمیایی بیماران همودیالیزی مورد ارزیابی قرار گرفت. از آنالیز کوواریانس ها برای مقایسه نتایج گروه سین بیوتیک و دارونما استفاده شد.

نتایج: مکمل سین بیوتیک به طور غیرمعناداری کیفیت زندگی افراد دریافت کننده مکمل پروبیوتیک را در مقایسه با افراد دریافت کننده دارونما تقویت کرد. علاوه بر این، مصرف خوراکی مکمل پروبیوتیک در اجابت مزاج، نتیجه ی قابل ملاحظه ای نداشت. با این حال، گروه دارونما کاهش چشمگیری در دفعات دفع مدفوع داشت (p=0.01). مکمل سین بیوتیک موجب افزایشی در میزان کل گلبول های سفید و درصد انواع مختلف آن به صورت افتراقی شد (p<0.05).

بحث: تجویز مکمل سین بیوتیک در بیماران همودیالیزی توانست به عنوان یک روش درمانی ایمن جهت بهبود کیفیت زندگی افراد و مشکلات گوارشی آنها در گروه دریافت کننده پروبیوتیک باشد.