اثر محصول پدی لاکت بر میزان استرپتوکوکوس موتانز و لاکتوباسیلوس- (2002)

اهداف: هدف از مطالعه حاضر ارزیابی تأثیر قطره پروبوتیک حاوی لاکتوباسیلوس رامنوسوس، بیفیدو باکتریوم اینفنتیس و لاکتوباسیلوس روتری بر شمار استرپتوکوکوس موتانس (SM) و لاکتوباسیلوس (LB) موجود در بزاق کودکان 6-3 سال بود.

طراحی و تنظیمات: در این کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفی، 61 کودک سالم در دو بلوک موازی به صورت تصادفی از می تا ژوئن 2015 جای گرفتند.

نمونه ها و روش ها: نهایتاً 53 شرکت کننده پنج قطره از دارونما (n=23) یا پروبیوتیک (n=30) هر شب به مدت 2 هفته مصرف کردند. قبل از مداخله و یک روز بعد از اتمام مطالعه، نمونه بزاق غیرتحریکی جمع آوری شده و ارزیابی میکروبیولوژیک انجام شد.

آنالیز آماری: داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی Wilcoxon signed ranks, Mann-Whitney و logistic regression  آنالیز شدند.

یافته ها: سطح SM به طور قابل ملاحظه ای در گروه پروبیوتیک بعد از مداخله کاهش یافت (p=0.045) و تفاوت معناداری در تعداد SM بزاق بعد از مداخله بین دو گروه دیده شد (p=0.04). در گروه پروبیوتیک، تعدادLB  به طور چشمگیری بعد از مداخله کاهش یافت (p=0.048). اگرچه تفاوت معناداری بین دو گروه وجود نداشت (p=0.216).  

نتیجه گیری: استفاده از این قطره پروبیوتیک شمار SM بزاق را کاهش می دهد، اگرچه شمار LB تغییری نداشت. علاوه بر این، به نظر می رسد استفاده از قطره در کودکان با شمار بالاتر SM موثرتر باشد.

کلمات کلیدی: قطره، لاکتوباسیلوس، پروبیوتیک، استرپتوکوکوس موتانس