اثر محصول پدی لاکت بر حافظه و یادگیری فضایی در مدل صرع موش صحرایی- (3203)

هدف: صرع منجر به آسیب نورونی و بروز اختلالات شناختی مانند زوال حافظه و یادگیری می شود. مشاهده شده است که پروبیوتیک ها سطح سرمی نیتریک اکساید را کاهش داده و حافظه و یادگیری فضایی را بهبود می دهند. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر پروبیوتیک ها بر یادگیری، حافظه و سطح نیتریک اکساید در موش های صحرایی صرعی طراحی شد.

مواد و روش ها: تعداد 40 رأس موش صحرایی نر به طور تصادفی به 5 گروه 8 تایی تقسیم شدند: گروه کنترل، گروه PTZ (کیندل شده با پنتیلین تترازول (PTZ)، گروه VPA (والپروئیک اسید) (کیندل شده با PTZ و درمان با VPA)، گروه Probiotic+PTZ (پیش درمانی با پروبیوتیک و کیندل شده با PTZ)، گروه PTZ+Probiotic (کیندل شده با PTZ و پس از آن درمان با پروبیوتیک). حیوانات ترکیب پروبیوتیکی را به مدت 4 هفته دریافت کردند. کیندلینگ شیمیایی با تزریق داخل صفاقی 35 میلی گرم/کیلوگرم PTZ هر 48 ساعت یک بار به مدت 24 روز القا شد. یادگیری و حافظه فضایی توسط هزارتوی آبی موریس ارزیابی گردید و سطح نیتریک اکساید سرم به روش Miranda سنجیده شد.

یافته ها: تفاوت معناداری از نظر حافظه، یادگیری و سطح سرمی نیتریک اکساید بین گروه کنترل و PTZ+VPA وجود نداشت. ترکیب پروبیوتیک در حیوانات صرعی در مقایسه با گروه PTZ روند یادگیری (P<0.001) و حافظه فضایی (P<0.05) را بهبود بخشیده و سبب کاهش میزان نیتریک اکساید سرم شد (P<0.05).

نتیجه گیری: مکمل های پروبیوتیک احتمالاً با کاهش سطح نیتریک اکساید سرم سبب بهبود روند یادگیری و حافظه فضایی موش های صحرایی صرعی می شود.

کلمات کلیدی: پروبیوتیک، حافظه فضایی، صرع شیمیایی، موش صحرایی