اثر محصول لاکتوکر و سلنیوم بر کاهش وزن، کنترل قند خون و شاخص های خطر قلبی-متابولیک در زنان با سندروم تخمدارن پلی کیستیک- (0705)

چکیده:

رویکرد سینرژیستیک دریافت همزمان پروبیوتیک و سلنیوم می تواند با اصلاح پروفایل های متابولیکی سبب بهبود علائم بالینی بیماران مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) شود. این مطالعه جهت ارزیابی اثرات مصرف همزمان پروبیوتیک و سلنیوم بر کاهش وزن، کنترل قند خون و پارامترهای خطر قلبی-متابولیکی در زنان مبتلا به PCOS انجام شد. این مطالعه تصادفی، دوسوکور، کنترل شده با دارونما در  میان 60 زن مبتلا به PCOS انجام شد. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه جداگانه برای دریافت روزانه 200 میکروگرم سلنیوم به همراه CFUو 8*109 مکمل پروبیوتیک (n=30) یا دارونما (n=30) به مدت 12 هفته قرار داده شدند. در مقایسه با دارونما، مصرف همزمان سلنیوم و پروبیوتیک کاهش قابل توجهی در وزن، سطح سرمی انسولین و مدل همواستاتیک ارزیابی مقاومت به انسولین (HOMA-IR) و افزایش چشمگیری در شاخص کمی حساسیت به انسولین (QUICKI) ایجاد کرد. به علاوه مصرف همزمان پروبیوتیک و سلنیوم، سطح سرمی تری گلیسیرید (TG)، کلسترول تام (TC)و، LDL و نسبت کلسترول تام/HDL را در مقایسه با دارونما به صورت چشمگیر کاهش می دهد. مصرف همزمان سلنیوم و پروبیوتیک به مدت 12 هفته در زنان مبتلا به PCOS نتایج سودمندی بر کاهش وزن و شاخص های خطر قلبی-متابولیکی داشته است.

کلمات کلیدی: سلنیوم، مکمل پروبیوتیک، سندرم تخمدان پلی کیستیک، پروفایل های متابولیکی