اثر محصول لاکتوفم بر کاهش عفونت در سندروم تخمدان پلی کیستیک- (0703)

چکیده:

سندروم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) یکی از شایع ترین اختلالات اندوکرین است که امروزه باعث محدودیت زنان می شود. یکی از عوامل زمینه ای که منجر به ایجاد PCOS می شود، افزایش میزان التهاب است. با این وجود، استفاده از روشهای درمانی با مواد مغذی در دسترس نسبتاً ناشناخته باقی مانده اند؛ بنابراین تمرکز مطالعه حاضر بر این موضوع است. از این رو، ما تأثیر مکمل پروبیوتیک را بر پارامترهای بالینی و ایمونولوژیکی بیماران PCOS بررسی کردیم. در این کارآزمایی تصادفی کنترل شده، 4 سویه لاکتوباسیل برای گروه دریافت کننده پروبیوتیک و دوز معادل آن مالتودکسترین برای گروه دارونما مورد استفاده قرار گرفت. جهت فهم بیشتر اثرات عوامل ایمونولوژیک موثر بر التهاب در PCOS، اینترلوکین های 6، 10، TNF-α، hs-CRP و تظاهرات بالینی قبل و بعد از مطالعه ارزیابی شد. مکمل پروبیوتیکی در مقایسه با دارونما موجب افزایش چشمگیری در سطح IL-10 در پایان مطالعه شد. با این وجود در هر دو گروه، کاهش قابل ملاحظه ای در سطح hs-CRP و  IL-6 دیده شد. مکمل پروبیوتیکی هیچ تغییر معناداری در سطح TNF-α ایجاد نکرد. این مطالعه نشان داد که پروبیوتیک لاکتوباسیلوس التهاب را در بیماران PCOS تعدیل می کند.

کلمات کلیدی: پروبیوتیک ها، لاکتوباسیلوس، سندروم تخمدان پلی کیستیک، PCOS، اینترلوکین ها، hs-CRP.