اثر محصول فمی لاکت و سلنیوم در پارامترهای سلامت روان، پروفایل های هورمونی و بیومارکرهای التهابی و اکسیداتیو استرس در زنان دارای سندروم تخمدان پلی کیست

مقدمه: هدف از این مطالعه بررسی تأثیر مصرف همزمان مکمل های سلنیوم و پروبیوتیک بر پارامترهای سلامت روان، پروفایل های هورمونی، فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) است. اطلاعات کمی از تأثیر مصرف همزمان مکمل سلنیوم و پروبیوتیک بر پارامترهای فوق الذکر بسیار در دسترس است. این مطالعه جهت ارزیابی اثرات سلنیوم و پروبیوتیک بر سلامت روان، پارامترهای هورمونی و التهابی در زنان مبتلا به PCOS انجام شده است.

روش مطالعه: دراین کارآزمایی بالینی تصادفی، دوسوکور و کنترل شده با دارونما، 60 بیمار 40-18 ساله شرکت کردند. افراد به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند که گروه اول روزانه  CFUو109×و8 پروبیوتیک به همراه 200 میکروگرم مکمل سلنیوم (n=30) و گروه دوم دارونما (n=30) به مدت 12 هفته دریافت کردند. فاکتورهای هورمونی و التهابی در ابتدای مطالعه و بعد از 12 هفته اندازه گیری شدند.

نتایج: مصرف همزمان پروبیوتیک و سلنیوم پیشرفت قابل ملاحظه ای در پرسشنامه افسردگی بک (BDI)و (p=0.003)، امتیازات پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)و (p=0,007) و امتیازات شاخص اضطراب، افسردگی و استرس (DASS) و(p=0.009) در مقایسه با گروه دارونما داشته است. به علاوه مصرف همزمان پروبیوتیک و مکمل سلنیوم سبب کاهش چشمگیر مقدار تستسترون تام (p=0.003)، هیرسوتیسم (p=0.008)، پروتئین واکنشی-C با حساسیت بالا(hs-CRP)و (p=0.004)، سطح مالوندی آلدهید (MDA) و(p=0.03) و افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (TAC) و(P<0.03) و سطح گلوتاتیون تام (GSH)و (p=0.02) در مقایسه با دارونما شد.

نتیجه گیری: به طورکلی، مصرف همزمان پروبیوتیک و سلنیوم به مدت 12 هفته برای خانم های مبتلا به PCOS اثرات سودمندی بر پارامترهای سلامت روان، سطح سرمی تام تستسترون، هیرسوتیسم، hs-CRP، TAC، GSH و سطح MDA دارد.

کلمات کلیدی: پروبیوتیک، سلنیوم، سلامت روان، پروفایل های هورمونی، مارکرهای التهابی، سندروم تخمدان پلی کیستیک