اثر محصول فمی لاکت در شاخص های بدنی و پروفایل لیپیدی در بیماران کبد چرب غیرالکلی- (0103)

مقدمه: با توجه به افزایش شیوع بیماری کبد چرب غیر الکلی، یافتن استراژی های مختلف برای پیشگیری و درمان این بیماری بسیار حائز اهمیت است.

اهداف: هدف این مطالعه ارزیابی اثرات تجویز سین بیوتیک بر شاخص های توده بدنی و پروفایل لیپیدی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی ست.

روش ها: 80 بیمار مبتلا به کبد چرب غیر الکلی در این مطالعه بالینی موردی-شاهدی دو سوکور تصادفی شرکت کردند(از مارس تا جولای 2014). با در نظر گرفتن مقدارALT  و AST به عنوان متغییرهای اصلی، به 34 بیمار در هر گروه نیاز بود(توان=80 درصد و α=5%). با در نظر گرفتن احتمال کاهش 20 درصدی در تعداد نمونه ها، 80 بیمار وارد مطالعه شدند. مکمل سین بیوتیک به صورت روزانه یک کپسول 500 میلی گرمی (شامل 7 سویه باکتری پروبیوتیک و فروکتواولیگوساکارید) برای بیماران گروه مداخله و روزانه یک عدد کپسول دارونما برای گروه کنترل به مدت 8 هفته برای هر دو تجویز شد. در ابتدا و انتهای مطالعه شاخص های ترکیب بدنی و پروفایل لیپید اندازه گیری شد.

نتایج: در وزن بدن(p=0.001)، چربی (p=0.02) و کلسترول تام (p=0.04) در گروه سین بیوتیک کاهش چشمگیری دیده شد. از سوی دیگر، اندازه دور کمر(p=0.02)، کلسترول تام و LDL-c (به ترتیب p=0.04 و p=0.001) در گروه دارونما افزایش چشمگیری داشت. تری گلیسیرید،  HDL-cو سطح FBG در هیچکدام از دو گروه تغییری نکرد. در هر دو گروه تفاوت چشمگیری در کلسترول تام (p=0.01)، LDL(p=0.01)، وزن، دور کمر، و چربی بدنی (p=0.05 برای هر سه شاخص)، پس از تعدیل انرژی دریافتی هر فرد دیده شد. 

نتیجه گیری: مکمل سین بیوتیک، می تواند شاخص های توده بدنی و پروفایل لیپیدی را در افراد مبتلا به کبد چرب تقویت کرده و در پیشگیری از پیشرفت بیماری موثر باشد.

 

کلمات کلیدی: بیماری کبد چرب غیر الکلی، سین بیوتیک، شاخص های توده بدنی، کلسترول تام، کلسترول LDL، کلسترول HDL، پروفایل لیپیدی