اثر محصول فمی لاکت بر بیماران مبتلا به چاقی مراجعه کننده به مرکز جراحی برای جراحی بای پس معده- (1001)

مقدمه: جراحی چاقی (Bariatric surgery) به عنوان موثرترین درمان در کاهش وزن پایدار شناخته شده است؛ با این وجود این جراحی می تواند عوارضی را به دنبال داشته باشد. این مطالعه جهت بررسی اثرات مکمل پروبیوتیکی بر برخی عوارض مرتبط با جراحی انجام شده است.

روش ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی، دوسو کور و کنترل شده با دارونما است که در میان بیماران مبتلا به چاقی مراجعه کننده به یک مرکز جراحی برای جراحی بای پس معده با یک آناستوموز-مینی بای پس معده (OAGB-MGB) انجام شد. بیماران از 4 هفته قبل از جراحی تا 12 هفته بعد از جراحی مکمل پروبیوتیکی(فمی لاکت) یا دارونما، تجویز شد. شاخص های آنتروپومتریک، بیوشیمیایی و التهابی در ابتدا و انتهای مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج: در انتهای مطالعه بهبود چشمگیری در شاخص های التهابی، سطح ویتامین D و شاخص های آنتروپومتریک مشاهده شد (p<0.05)؛ به طوری که این تغییرات در گروه پروبیوتیک، بسیار چشمگیرتر از گروه دریافت کننده دارونما بود (p<0.05). علاوه بر این، بهبود قابل ملاحظه ای در شاخص های گلایسمیک و پروفایل لیپیدی در هر دو گروه مشاهده شد؛ با این حال، بین دو گروه تغییر معناداری نداشت. تفاوت چشمگیری در سطح سرمی ویتامین B12، فولات و هموسیستئین بین دو گروه طی 16هفته مطالعه دیده نشد.

بحث: این مطالعه نشان داد که مکمل پروبیوتیکی موجب کاهش شاخص های التهابی، کاهش وزن بدن و افزایش مقدار ویتامین D در بیمارانی که تحت جراحی بای پس OAGB-وMGB قرارگرفتند، شد. با این حال باید در مطالعات آتی، پایداری این یافته ها در درمان طولانی مدت نیز بررسی گردد.