اثر محصولات پروبیوتیکی بر حذف زیستی بیسفنولA در محلول آبی- (2301)

مقدمه: بیسفنول ای (BPA) یک ترکیب صنعتی شناخته شده است که به طور گسترده در تولید پلاستیک در سراسر جهان استفاده می شود. ظروف ساخته شده با این پلاستیک ها می توانند مردم را در معرض مقادیر کمی از بیسفنول ای در آب و غذا قرار دهد و منجر به ایجاد عوارض جانبی در رابطه با سلامت انسان شوند. در این مطالعه، اثر محصولات پروبیوتیکی بر کاهش بیسفنول ای در محلول آبی مورد بررسی قرار گرفته است.

روش مطالعه: یک دوز از شش نوع ترکیب تجاری سویه های پروبیوتیکی به مقدار مشخصی از بیسفنول ای در محیط پایه سالین در دمای 37 درجه سانتی گراد اضافه شد. در طول مجاورت 24 ساعته با پروبیوتیک ها، نمونه ها در زمان های مختلف گرفته شده و برای بررسی های ELISA آماده شد. چارچوب آزمون به این شکل طراحی شد که فرمولاسیون ها را مقایسه کرده و کارآمدترین سویه ها را برای کاهش بیسفنول ای تعیین کند. علاوه بر این، تأثیر شرایط محیطی مانند PH و دما نیز مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته ها و نتیجه گیری: پروبیوتیک های چندسویه عملکرد چشمگیری در حذف بیولوژیک بیسفنول ای از محلول های آبی داشتند. تقریبا در تمام نمونه ها تا 80% از مقدار بیسفنول ای طی ساعت اول مجاورت، کاهش یافت. در این بین، استفاده همزمان از گونه های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس پلنتاروم موفق ترین ترکیب بود. از سوی دیگر، ترکیب پروبیوتیک ها دارای ماندگاری بالاتر و توان اتصال قوی تری نسبت به محصولات تک گونه بود. نهایتاً انتظار می رود که استفاده منظم مکمل پروبیوتیک با ترکیب بخصوص گونه ها می تواند اثرات مضر بیسفنول ای را سرکوب کند.

کلمات کلیدی: حذف بیولوژیکی، بیسفنول ای، غذای فراسودمند، پروبیوتیک، سم شناسی.