تاثیر کپسول لاکتوکر بر بهبود علائم ریوی ناشی از قرار گرفتن در معرض گوگرد خردل- (2201)

 

هدف: این مطالعه اثربخشی و ایمنی مکمل های پروبوتیک در بهبود علائم مزمن ریوی ناشی از مجاورت با گاز خردل (SM) را بررسی کرده است.

 

روش مطالعه: در این مطالعه تصادفی، دوسوکور وکنترل شده با دارونما، 65 بیمار با مشکلات مزمن ریوی ناشی از SM روزانه یک کپسول پروبیوتیک (CFU 109×1 شامل هفت سویه باکتری های تولیدکننده لاکتیک اسید) هر 12 ساعت یا دارونما به مدت 6 هفته دریافت کردند. سطح سرمی پروتئین واکنشی C و(CRP)، تست های عملکرد ریه (FEV1، FEV1/FVC و MMF 25-75%) و آزمون ارزیابی COPDو (CAT) در ابتدا و انتهای مطالعه بررسی شد.

 

یافته ها: گروه ها از نظر خصوصیات پایه قابل مقایسه بودند. بهبود قابل ملاحظه ای در میزان FEV1/FVC در گروه پروبیوتیک وجود داشت که در گروه دارونما رویت نشد. امتیاز CAT در هر دو گروه مطالعه کاهش یافت. با این حال، با مقایسه بین گروهی تغییرات فاکتورهای ارزیابی شده، فقط امتیاز CAT به سطح معناداری آماری رسید (p<0.001). گزارشی از عوارض جانبی در طول مدت مطالعه وجود نداشت.

 

نتیجه گیری: یافته های این کارآزمایی به نفع اثربخشی مکمل پروبیوتیک در بهبود علائم ریوی بیماران مواجه شده با گاز خردل بود.

 

کلمات کلیدی: پروبیوتیک ها، گاز خردل، عملکرد تنفسی، التهاب، کیفیت زندگی، کارآزمایی تصادفی کنترل شده