اثرات مصرف محصول لاکتوکر بر سلامت روان و محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال- (2102)

 

هدف: هدف از این مطالعه تعیین اثرات ماست پروبیوتیک و کپسول مکمل پروبیوتیک چندسویه بر سلامت روان و محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال در کارکنان صنایع پتروشیمی بود.

 

روش مطالعه: این کارآزمایی تصادفی، دوسوکور و کنترل شده با دارونما در بین 70 کارگر پتروشیمی انجام شد. افراد به صورت تصادفی به سه گروه مجزا تقسیم شدند که گروه اول روزانه یک کپسول دارونما به همراه 100 گرم ماست پروبیوتیک (n=25)، گروه دوم یک کپسول پروبیوتیک همراه با 100 گرم ماست معمولی (n=25) و گروه سوم یک کپسول دارونما و 100 گرم ماست معمولی (n=25) به مدت 6 هفته دریافت کردند. پارامترهای سلامت روان همچون پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و امتیازات شاخص اضطراب، افسردگی و استرس (DASS) اندازه گیری شد. نمونه های خون ناشتا در ابتدا و 6 هفته بعد از مداخله جهت تعیین مقادیر پارامترهای مرتبط با محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال جمع آوری شدند.

 

نتایج: پس از 6 هفته مداخله، بهبود قابل توجهی در امتیازات GHQو (5/و1±18 در برابر 9و/و1±5/و13، p=0.007) و DASSو (7و/3±3/و23 در برابر 7/و3±13، p=0.02) در گروه ماست پروبیوتیک و در گروه کپسول پروبیوتیک (امتیازات GHQ:و 8/و1±9/و16 در برابر 9و/1±8/و9، p=0.001) (امتیازات DASSو: 2/و3±9/و18 در برابر 4±4/و9، p=0.006) مشاهده شد. اگرچه بهبود قابل توجهی در گروه ماست معمولی دیده نشد (p=0.05 برای GHQ و p=0.08 برای DASS).

 

نتیجه گیری: مصرف ماست پروبیوتیک یا یک کپسول پروبیوتیک چندسویه اثرات سودمندی بر پارامترهای سلامت روان در کارکنان صنایع پتروشیمی داشت.

 

کلمات کلیدی: پروبیوتیک، سلامت روان، محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال، کارکنان پتروشیمی