اثرات مصرف کپسول لاکتوکر بر بیومارکرهای استرس اکسیداتیو و عوامل التهابی در کارکنان پتروشیمی- (2101)

 

مقدمه: هدف از مطالعه حاضر تعیین اثرات ماست پروبیوتیک و مکمل کپسول پروبیوتیک چند سویه بر بیومارکرهای استرس اکسیداتیو و عوامل التهابی در کارگران صنایع پتروشیمی است.

 

روش ها: این کارآزمایی بالینی تصادفی، دو سوکور و کنترل شده با دارونما در بین کارکنان صنایع پتروشیمی انجام شد. افراد به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم بندی شدند. در گروه اول (n=12)، روزانه 100 گرم ماست پروبیوتیک به مدت 6 هفته دریافت شد. در گروه دوم کپسول پروبیوتیک (n=13) و در گروه سوم از ماست معمولی (n=10) به مدت 6 هفته استفاده شد. ماست پروبیوتیک حاوی سویه های پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم لاکتیس به میزان CFU 107×1می باشد. کپسول پروبیوتیک نیز حاوی سویه های لاکتوباسیلوس کازئی103×3، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس 107×3، لاکتوباسیلوس رامنوسوس 109×7، لاکتوباسیلوس بولگاریکوس108×5، بیفیدوباکتریوم بروه 1010×2، بیفیدوباکتریوم لانگوم 109×1 و استرپتوکوکوس ترموفیلوس 108×3 CFU/g است. نمونه خون ناشتا در آغاز و پایان مطالعه جهت بررسی بیومارکرهای استرس اکسیداتیو و فاکتورهای التهابی گرفته شد.

 

نتایج: اگرچه کاهش معناداری در سطح پروتئین کربونیل پلاسما در گروه مصرف کننده کپسول پروبیوتیک مشاهده شد (308.9±326 در برابر 176.3±251 نانوگرم/میلی لیتر، p=0.02)، تغییرات سه گروه مشابه بود. علاوه بر این، در گروه مصرف کننده مکمل پروبیوتیک (85.4±111.9 در برابر 71±88 پیکوگرم/میلی لیتر، p=0.003) و ماست پروبیوتیک (93±116.3 در برابر 66±92 پیکوگرم/میلی لیتر، p=0.02)،  کاهش قابل توجهی در سطح ایزوپروستاگلاندین نیز مشاهده شد؛ با این حال تفاوت قابل ملاحظطه ای بین سه گروه دیده نشد.

 

نتیجه گیری: به طور کلی، مصرف همزمان کپسول پروبیوتیک و ماست پروبیوتیک اثرات مفید و مثبتی بر بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در کارکنان صنایع پتروشیمی داشته است.

 

کلمات کلیدی: ایزوپروستاگلاندین، استرس اکسیداتیو، کارکنان پتروشیمی، پروبیوتیک، کربونیل پروتئین.