اثر پروبیوتیک فمی لاکت در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک مقاوم- (1101)

هدف: درمان­های فعلی برای رینیت آلرژیک(AR) ممکن است عوارض جانبی نامطلوبی داشته باشد که می­تواند کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار دهد. می­توان از پروبیوتیک­ ها به عنوان جایگزین در این بیماران استفاده کرد. هدف این مطالعه ارزیابی اثر پروبیوتیک­های افزودنی بر علائم و کیفیت زندگی بیماران است.

روش­ها: در این کارآزمایی بالینی تصادفی متقاطع، بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک مقاوم مشارکت داشته­ اند. هر بیمار به مدت 8 هفته بودزوناید همراه با مکمل­ پروبیوتیکی (فمی لاکت) (BP) یا بودزوناید همراه با دارونما(B) دریافت کردند و سپس برای 8 هفته دیگر بطور معکوس عمل شد. یک دوره 8 هفته­ ای نیز بدون درمان سپری می ­شود. نتیجه اولیه تغییر در فرم کوتاه امتیاز ارزیابی سلامتی 36 موردی(SF-36) بود. پیامدهای ثانویه به وسیله پرسشنامه ­های آزمون پیامد سینوسی-بینی-22(SNOT22) و آزمون کنترل رینیت آلرژیک و آسم(CARAT) ارزیابی شدند. 

نتایج: 152 نفر از بیماران(6/7 ± 1/30) مطالعه را به پایان رساندند. امتیاز SF-36 در هر دو گروه نسبت به مقادیر پایه بهبود داشت. درمان با BP موثرتر از درمان صرف با B بوده است. D کوهن و تعداد مورد نیاز درمانی برای مقیاس­های مؤلفه فیزیکی SF-36 به ترتیب 40/0 و 77/10 بود. این مقادیر برای مقیاس­های مولفه ذهنی به ترتیب 33/0 و 61/12 بود. علاوه بر این، درمان BP کاهش بیشتری در امتیاز SNOT-22 و CARAT نشان داد.

نتیجه­ گیری: این مطالعه نشان داد که افزودن پروبیوتیک­ها به بودزوناید به صورت قابل توجهی کیفیت زندگی را در بیماران رینیت آلرژیک ارتقا می­ بخشد. با این حال، وضعیت بالینی این بیماران ممکن است چندان بیانگر بیماران رینیت آلرژیک در جامعه نباشد. توصیه به انجام مطالعات بیشتر می­شود.

کلمات کلیدی: پروبیوتیک­ ها، رینیت آلرژیک، کیفیت زندگی، SF-36، SNOT-22، CARAT